Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.03.2010.

Гж 212/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 212/10
Дана 03.02.2010. године
Б Е О Г Р А Д

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Зорице Јашаревић, председника већа, Смиљке Дингарац Нићифоровић и Весне Матковић, чланова већа, у парничном поступку тужиоца Холдинг предузећа "АА", против туженог ББ, чији је пуномоћник адвокат БА, ради исељења, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Првог општинског суда у Београду П.бр. 9318/06 од 18.04.2007. године, у седници већа одржаној дана 03.02.2010. године, донео је

ПРЕСУДУ

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба туженог ББ и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Првог општинског суда у Београду П.бр. 9318/06 од 18.04.2007. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Првог општинског суда у Београду П.бр. 9318/06 од 18.04.2007. године, у ставу првом изреке, усваја се тужбени захтев тужиоца "АА", па се тужени ББ, обавезује да се исели и испразни од свих ствари и лица стан аа, и надокнади, све у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења. У ставу другом изреке, обавезује се тужени ББ да на име трошкова парничног поступка исплати износ од 3.400,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде, под претњом принудног извршења.

Против означене пресуде жалбу је благовремено изјавио тужени због битне повреде одредаба парничног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене материјалног права.

Испитујући правилности побијане пресуде у смислу одредбе члана 372 ЗПП-а, Апелациони суд у Београду налази да је жалба туженог основана.

У првостепеном поступку није било битних повреда одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП-а, на које Апелациони суд у Београду, као другостепени суд, пази по службеној дужности, а због којих би се побијана одлука морала укинути.

Према разлозима побијане пресуде из наведених доказа у првостепеном поступку је утврђено да је тужилац власник двособног стана аа, а која је уписана у аа1, КО Београд 2, у који се бесправно уселио тужени, који је сходно потврди Електродистрибуције Београд од 03.08.2004. године, носилац претплате електричне енергије за овај стан и пријављен као потрошач на шалтеру ЈКП “Електродистрибуције Београд” 26.12.2000. године, са статусом бесправно усељеног лица.

Из утврђених чињеница применом одредби члана 3 у вези са чланом 37 Закона о основама својинскоправних односа, првостепени суд је одлучио као у изреци побијане одлуке, за коју је у образложењу и по налажењу Апелационог суда у Београду, дао јасне и довољне разлоге.

Другостепени суд је ценио све наводе из жалбе туженог, али је нашао да су без утицаја на другачију одлуку у овој правној ствари, имајући у виду да тужени није дао ни образложење разлога наведених у жалби, при чему побијана пресуда није захваћена битним повредама одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП-а, на које повреде другостепени суд пази по службеној дужности, као и да је правилно примењено материјално право, на које такође другостепени суд пази по службеној дужности. Иначе, очигледну грешку у изреци, у ставу првом, четвртом реду, која се састоји у уношењу речи “и надокнади”, првостепени суд може у свако доба да исправи сходно члану 349 ЗПП-а.

Правилна је одлука о трошковима парничног поступка, јер је донета правилном применом одредби члана 149, 150 и 159 ЗПП-а, с тим што је висина трошкова правилно одмерена у складу са Законом о судским таксама.

Из напред изнетих разлога одлучено је као у изреци одлуке на основу одредби члана 375 ЗПП-а.


ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Зорица Јашаревић
ИРЈ

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)