Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.01.2011.

Гж 15953/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 15953/10
Дана 19. јануара 2011. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Славице Срећковић, председника већа, Владиславе Милићевић и Сање Пејовић, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених Предузећа за информисање и маркетинг „ББ“ д.о.о. Београд, _, чији је законски заступник директор ББ, ББ1, главног и одговорног уредника „ББ1“, из Београда, и ББ2, одговорног уредника „ББ1“, из Београда, , а чији је заједнички пуномоћник БА, адвокат, ради накнаде штете, одлучујући о жалби тужиоца изјављене против решења Вишег суда у Београду П3. 284/10 од 16. новембра 2010. године, у седници већа одржаној дана 19. јануара 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду П3. 284/10 од 16. новембра 2010. године, а предмет ВРАЋА истом суду на поновни поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем, одбачена је тужба тужиље АА из Београда.

Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавила тужиља из свих законских разлога.

Испитујући правилност и законитост побијане одлуке у смислу чл. 388 у вези чл. 372 ЗПП, Апелациони суд у Београду је нашао да је жалба тужиље основана.

Првостепени суд је одлучио као у изреци побијаног решења са образложењем да је тужба неразумљива и да не садржи све што је потребно, односно да је у конкретном случају тужилац пропустио да означи законског заступника туженог Предузећа за информисање и маркетинг „ББ“ д.о.о. Београд, а да су имена тужених ББ1 и ББ2, обоје из Београда, означена различито у тужби и у петитуму тужбе, позивајући се на чл. 103 ст. 6 у вези чл. 100 ст.2 и 187 ст. 1 ЗПП, јер је тужбу у име странке поднео адвокат.

По налажењу Апелационог суда у Београду оваква одлука првостепеног суда не може се прихватити. Ово стога што је у поступку доношења првостепене одлуке учињена битна повреда одредаба парничног поступка из чл. 361 ст. 1 ЗПП у вези чл. 100 и 103 ст. 6 ЗПП, што је било од утицаја на доношење законите и правилне одлуке.

Имајући у виду стање у списима предмета не може се прихватити као правилан закључак првостепеног суда да су у конкретном случају били испуњени услови из чл. 103 ст. 6 ЗПП за доношење решења којим се одбацује тужба. Наиме, у ситуацији када је као једна од парничних странака означено привредно друштво, као што је то овде случај, онда је њен заступник лице које је уписано у регистар као овлашћено лице (статутарни заступник), а у смислу чл. 482 ЗПП, па у том случају није потребно у тужби наводити име тог лица. Сходно томе, основано се жалбом тужиље указује да када је тужена парнична странка привредно друштво, тужилац није дужан да у тужби означи њеног статутарног (законског) заступника, односно директора друштва, па с тога неозначавање заступника не може довести до одбачаја тужбе применом одредаба чл. 103 ЗПП о неуредности тужбе, јер се не ради о таквом недостатку да се по тужби не може поступити, с обзиром на то да се ради о околностима које се мењају и нису увек доступне тужиоцу, па се ово означење законског заступника дефинитивно може назначити након изјашњења туженог, односно достављања одговора на тужбу. У конкретном случају, тужилац је означио назив и седиште туженог привредног друштва, па је у таквој ситуацији првостепени суд могао поступати по тужби. Поред тога, чињеница да су имена тужених физичких лица различито означена у тужби и у петитуму тужбе, као последица очигледних словних грешака, у ситуацији када је уз тужбу приложен извод са WEB сајта туженог привредног друштва са тачним именима и функцијама тужених физичких лица, не чини тужбу неразумљивом и да се по њој не би могло поступати.

Стога ће у поновном поступку првостепени суд, имајући у виду наведене примедбе овог суда, отклонити учињену битну повреду одредаба парничног поступка, пошто потпуно и правилно утврдити све битне чињенице, правилном применом материјалног права одлучити о тужбеном захтеву, доношењем правилне и законите одлуке.

Из наведених разлога, одлучено је као у изреци применом чл. 387 тач. 3 ЗПП.

Председник већа-судија
Славица Срећковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)