Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.02.2011.

Гж 15950/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАД
Гж 15950/2010
Дана 16.02.2011.
Б Е О Г Р А Д


AПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Гордане Тодоровић, председника већа, Зоране Делибашић и Љиљане Митић Поповић, чланова већа, у парници тужилаца-противтужених АА и ББ, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених-противтужилаца ВВ, ГГ и ДД, чији је пуномоћник БА, адвокат, ради утврђења, одлучујући о жалби тужилаца-противтужених изјављеној против пресуде Трећег општинског суда у Београду П.бр.2424/07 од 27.04.2009.г., у седници већа одржаној дана 16.02.2011.г., донео је:


Р Е Ш Е Њ Е


ЗАСТАЈЕ СЕ са поступком одлучивања по жалби тужилаца-противтужених ААи ББ изјављеној против пресуде Трећег општинског суда у Београду П.бр.2424/07 од 27.04.2009.г. садржане у ставу I изреке до доношења одлуке од стране Првог основног суда у Београду о противтуженом захтеву, са ког разлога се Првом основном суду у Београду ВРАЋАЈУ списи предмета П.бр.2424/07, на даљу поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Трећег општински суд у Београду П.бр.2424/07 од 27.04.2009.г. одбијен је као неоснован тужбени захтев тужилаца којим су тражили да се утврди да су тужиоци сувласници са по ½ идеалног дела новоизграђене зграде на кат.парцели аа КО М.М.Луг која се налази у аа1, која је изграђена на основу одобрења за изградњу број _ које је издато од стране Одељења за комунално-грађевинске, стамбене и имовинскоправне послове СО Звездара 24.08.1971.г., што су тужени дужни да признају и трпе да се тужиоци укњиже као сувласници описане непокретности у земљишним и другим јавним књигама на основу те пресуде.

Првостепени суд је другостепеном суду доставио списе предмета ради одлучивања по жалби тужених-противтужилаца изајвљеним против решења садржаног у ставовима II и III изреке пресуде Трећег општински суд у Београду П.бр.2424/07 од 27.04.2009.г.

Решењем овог суда Гж.бр.11164/10 од 08.09.2010.г. наведена решења су укинута и предмет враћен првостепеном суду на даљи поступак.

Након враћања списа првостепеном суду списима предмета здружена је и благовремено изјављена жалба тужилаца-противтужених изјављена против пресуде првостепеног суда П.бр.2424/07 од 27.04.2009.г. садржане у ставу I изреке, те списи предмета поново достављени овом суду ради одлучивања и по тој жалби, али је овај суд нашао да у овој фази поступка нису испуњени услови за одлучивање по жалби тужилаца-противтужених, док првостепени суд не донесе одлуку и по противтужбеном затеву, до када се са поступком одлучивања по жалби тужилаца-противтужених мора застати, сходно одредби чл.219 ст.2 ЗПП-а из наведених разлога.

Тужиоци-противтужени су поднетом тужбом у овој парници тражили да се утврди да су тужиоци сувласници са по ½ идеалног дела новоизграђене зграде на кат.парцели аа КО М.М.Луг која се налази у аа1, која је изграђена на основу одобрења за изградњу број _ које је издато од стране Одељења за комунално-грађевинске, стамбене и имовинскоправне послове СО Звездара 24.08.1971.г., што су тужени дужни да признају и трпе да се тужиоци укњиже као сувласници описане непокретности у земљишним и другим јавним књигама на основу те пресуде.

Тужени-противтужиоци су противтужбом у овој парници тражили да се утврди право власништва тужених-противтужилаца на неопредељеним деловим заједничке ствари, која у природи представља кућу површине _м2 на кп.аа ЗКУЛ бр._ КО М.М.Луг, аа1, која се састоји од просторија ближе наведеним у постављнеом противтужбеном захтеву, која кућа је ванкњижно власништво, уз обавезу тужилаца-противтужених да то признају и трпе, а уколико се овакав противтужбени захтев не усвоји, поставили су и евентуални захтев којим су тражили право власништва на ½ делова заједничке ствари која у природи представља кућу површине _м2 на кп.аа ЗКУЛ бр._ КО М.М.Луг, аа1, која представља вакњижно власништво противтужилаца у размери ½, што су тужиоци-противтужени дужни да признају и трпе.

Тужба и противтужба се сматрају самостални тужбама, па у принципу, нема сметњи да се о тужбеном или противтужбеном захтеву самостално одлучи, али под условом да се захтеви тужбе и противтужбе не искључују. Међутим, у овој парници се захтеви тужбе и противтужбе међусобно искључују с обзиром да се и тужбом и противтужбом тражи утврђење права својине на истој непокретности, тако да ако је тужбени захтев основан, противтужббени је неоснован и обрнуто, због чега би одлучивање по жалби тужилаца-пртивтужених изјављеној против пресуде првостепеног суда којим је њихов захтев одбије као неоснован значило прејудицирање одлуке о противтужбеном захтеву, о коме није ни расправљено. Због конексног односа захтева тужбе и противтужбе правилна примена материјалног права је могућа само ако се о тим захтевима одлучује истовремено.

Са изложеног, а сходно овлашћењу из чл.219 ст.2 ЗПП, одлучено је као у изреци решења.

Председник већа-судија
Гордана Тодоровић с.р.


Тачност отправка оверава:
Управитељ судских писарница
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)