Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2011.

Гж 13684/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 13684/10
Дана: 09.03.2011.
Б Е О Г Р А Д


Апелациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Драгане Маринковић и Ловорке Стојнов, чланова већа, у парници тужиоца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, из Београда, улица Његошева бр. 84, против тужених АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД и "ЂЂ", чији је законски заступник директор ЂЂ1, које заступа ЂА, адвокат, ради дуга, одлучујући о жалби тужених ЂЂ1 и „ЂЂ“ изјављеној против решења Вишег суда у Београду П.бр. 6625/10 од 01.03.2010. године, у седници одржаној 09.03.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду П.бр. 6625/10 од 01.03.2010. године и предмет ВРАЋА истом суду на поновни поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду П.бр. 6625/10 од 01.03.2010. године одбачен је одговор на тужбу пуномоћника тужених ЂЂ1 и „ЂЂ“ адвоката ЂА, као неуредан.

Против наведеног решења ови тужени су благовремено изјавили жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући побијано решење у смислу члана 372. у вези члана 388. ЗПП-а, Апелациони суд је нашао да је жалба основана.

Из списа и разлога побијаног решења произилази да је суд тужбу у овој парници доставио туженим ЂЂ1 и туженом „ЂЂ“ на одговор. Пуномоћник ових тужених, адвокат ЂА је 09.10.2009. године поднео одговор на тужбу, коју није потписао.

Првостепени суд је, полазећи од одредби члана 100. став 2. и члана 103. став 6. ЗПП-а, донео побијано решење, оцењујући да је достављени одговор на тужбу неуредан, јер пуномоћник тужених који је адвокат, одговор на тужбу није потписао.

Доносећи побијано решење првостепени суд је учинио битну повреду поступка из члана 361. став 2. тачка 7. ЗПП-а, као и повреде поступка из члана 361. став 1. у вези члана 285. истог Закона на које се основано указује и у жалби тужених.

Недостатак потписа подносиоца поднеска, сагласно члану 100. Закона о парничном поступку, чини поднесак неуредним. Међутим, супротно станишту првостепеног суда, у случају одговора на тужбу, такав недостатак, као и други који се тичу обавезног садржаја поднеска прописаних чланом 100. став 2. ЗПП-а нема за последицу одбачај у смислу члана 103. истог Закона, јер таква санкција није предвиђена посебном одредбом овог Закона који се односи на одговор на тужбу. Наиме, према одредби члана 285. Закона о парничном поступку, ако одговор на тужбу има недостатке због којих се по њему не може поступати (члан 100. и 284.), сматраће се да тужени није доставио одговор на тужбу.

Сагласно напред наведеном, првостепени суд је био дужан да у конкретној правној ситуацији, уколико је оценио да није било услова за доношење пресуде због пропуштања у смислу члана 338. ЗПП-а, закаже припремно рочиште. Свако другачије поступање било би супротно обавези суда да поступак спроведе без одуговлачења и да о захтевима странака одлучи у разумном року (члан 10. ЗПП-а).

Из напред изнетих разлога, применом члана 387. став 1. тачка 3. у вези члана 376. став 1. ЗПП-а, одлучено је као у изреци.

Председник већа-судија
Јасминка Станојевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић с.р.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)