Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.06.2011.

Гж 13029/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 13029/10
Дана 15.06.2011.
Б Е О Г Р А Д

Апелациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Драгане Маринковић и Ловорке Стојнов, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужене Народне банке Србије, Београд, улица Краља Петра бр. 12 и Републике Србије-Министарства финансија коју заступа Републички јавни правобранилац, Београд, улица Немањина бр. 22-26, ради исплате, решавајући о жалби тужиоца изјављеној на решење Првог општинског суда у Београду П 3491/08 од 14.12.2009. године, у седници одржаној 15.06.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Апелациони суд у Београду ОГЛАШАВА СЕ стварно ненадлежним за одлучивање о жалби тужиоца изјављеној на решење Првог општинског суда у Београду П 3491/08 од 14.12.2009. године, и предмет УСТУПА Вишем суду у Београду, као стварно и месно надлежном.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог општинског суда у Београду П 3491/08 од 14.12.2009. године, првим ставом изреке Први општински суд у Београду огласио се апсолутно ненадлежним за поступање у овом спору. Другим ставом изреке одбачена је тужба.

Против наведеног решења, тужилац је изјавио жалбу.

Пазећи на своју надлежност по службеној дужности у смислу чл. 17 ЗПП, Апелациони суд у Београду је нашао да није стварно надлежан за одлучивање о овој жалби, а из следећих разлога:

Из предмета се види да је тужилац изјавио жалбу на решење Првог општинског суда у Београду П 3491/08 од 14.12.2009. године. Одредбом члана 23. став 2. тачка 2. Закона о уређењу судова, прописано је да о жалбама на одлуке основних судова и то на решења у грађанско правним споровима, одлучује виши суд.

Како је у смислу члана 4. став 1. тачка 18., у вези са чланом 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава за одлучивање о овој жалби стварно надлежан Виши суд у Београду, то је применом члана 17. став 1. и члана 22. став 1. ЗПП, одлучено као у изреци.

Председник већа – судија
Јасминка Станојевић

ДБМ

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)