Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.08.2010.

Гж 1272/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 1272/10
Дана 25.08.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Вeсне Митровић, председника већа, Вере Петровић и Вере Мушовић, чланова већа, у парници тужиље АА, коју заступа АБ, адвокат и АБ1, адвокат, против туженог ББ, кога заступа БА, ради утврђења брачне тековине, вредност предмета спора 510.000,00 динара, одлучујући о жалби тужиље изјављеној против међупресуде Другог општинског суда у Београду П.бр. 335/04 од 06.10.2008. године, у нејавној седници већа одржаној дана 25.08.2010. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


УКИДА СЕ међупресуда Другог општинског суда у Београду П.бр. 335/04 од 06.10.2008. године и предмет ВРАЋА Првом основном суду у Београду, на поновно суђење.О б р а з л о ж е њ е


Међупресудом Другог општинског суда у Београду П.бр. 335/04 06.10.2008. године, ставом првим изреке, утврђује се да није основан тужбени захтев тужиље АА да стан вв __ у __, представља брачну тековину тужиље АА и туженог ББ. Ставом другим и трећим изреке одлучено је да се до правноснажности ове пресуде застаје са расправљањем о висини удела у стицању у брачној заједници, а о висини тужбеног захтева и трошковима парничног поступка биће одлучено коначном пресудом.


Против ове међупресуде благовремено је изјавила жалбу тужиља, побијајући исту у целини, из свих законских разлога због којих се пресуда може побијати.

Апелациони суд је испитао побијану међупресуду у границама овлашћења из члана 372. Закона о парничном поступку, па је оценио да је изјављена жалба основана.

Доносећи побијану међупресуду првостепени суд је учинио битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 1. Закона о парничном поступку у вези члана 335. истог Закона, на коју се у жалби посебно указује. Ово зато што првостепени суд није правилно применио одредбу члана 335. Закона о парничном поступку, а то је било од утицаја на доношење законите и правилне пресуде.

Чланом 335. Закона о парничном поступку прописано је да ако је тужени оспорио и основ тужбеног захтева и износ тужбеног захтева, а у погледу основа ствар је сазрела за доношење одлуке, суд може из разлога целисходности да донесе прво пресуду само о основу тужбеног захтева (међупресуду). До правноснажности међупресуде суд ће застати са расправљањем о износу тужбеног захтева.

Из наведене законске одредбе произлази да је међупресуда врста пресуде која није коначна и извршна и може се донети само поводом кондемнаторног захтева у парници за осуду на чинидбу, која има за предмет одређену суму новца или количину заменљивих ствари. Када је оспорен и основ и износ тужбеног захтева међупресуда се по предлогу заинтересоване странке или по службеној дужности може донети само у погледу основа, а не и износа тужбеног захтева. Њоме се утврђује да правни основ захтева постоји и она има карактер утврђујуће пресуде, због чега и њена садржина треба да одговара таквој пресуди. Због овакве своје природе она се не може донети у спору по тужби за утврђење, јер се о таквом захтеву одлучује коначном пресудом.

У конкретном случају захтев за утврђење тужиљиног сувласничког удела по основу брачне тековине је декларативне, а не кондемнаторне природе, па се о том захтеву не може одлучивати међупресудом, већ само коначном пресудом. Правна природа овог захтева опредељује и врсту пресуде којом се одлучује о њему, без обзира да ли се ради о захтеву за утврђење искључивог права својине или утврђења права сусвојине у одређеном аликвотном, односно идеалном делу. Утврђивање величине сувласничког удела нема значаја накнадног утврђивања и одлучивања о износу тужбеног захтева после правноснажности међупресуде којом је утврђено постојање оспореног основа захтева за осуду на чинидбу. Зато је жалба тужиље морала бити усвојена, а побијана међупресуда укинута.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама из овог решења и о тужбеном захтеву тужиље одлучити коначном пресудом.

Из наведених разлога одлучено је као у изреци решења, у смислу члана 376. став 1. Закона о парничном поступку.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА, с.р.
Весна Митровић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)