Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.04.2015.

Гж. 6182/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж. 6182/13
Дана 08.04.2015. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од судија Зоране Делибашић, председника већа, Марине Јакић и Јасне Беловић, чланова већа, у парници тужиоца АА, кога заступа адв. АБ, против тужене ББ, коју заступа адв. БА, ради побијања дужникових правних радњи, одлучујући о жалби тужене изјављеној против пресуде Основног суда у Шапцу П.бр.4194/10 од 18.04.2012. године, у седници већа одржаној 08.04.2015. године донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Шапцу П.бр.4194/10 од 18.04.2012. године у ставовима првом и трећем изреке и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Ставом првим побијане пресуде је утврђено да уговор о поклону закључен између тужене ББ као поклонопримца и ББ1 као поклонодавца Ов.бр.11242/09 од 02.06.2009. године у односу на тужиоца не производи правна дејства у делу потребном за намирење његовог потраживања према поклонодавцу од 40.900 евра у динарској противвредности са припадајућом каматом и до намирења потраживања од 92.159,00 динара са законском затезном каматом од 13.08.2010. године до исплате, а тужена је обавезана да трпи да тужилац наведена потраживања намири јавном продајом из предмета поклона, породична стамбена зграда са парцелом аа. Ставом другим је одлучено да привремена мера одређена решењем П.бр.4194/10 од 27.08.2010. године остаје на снази до правноснажности пресуде, ставом трећим тужена је обавезана да тужиоцу плати парничне трошкове у износу од 147.400,00 динара са припадајућом каматом, а у ставу четвртом је садржана одлука истоветна одлуци из става другог исте пресуде.

Против ове пресуде тужена је благовремено изјавила жалбу из свих разлога предвиђених у чл. 360 став 1 ЗПП.

Апелациoни суд је испитао побијану пресуду у смислу чл. 372 ЗПП („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09) који се примењује на основу чл. 506 став 1 ЗПП („Службени гласник РС“, бр.72/11 са изменама и допунама) и нашао да је жалба основана.

Због погрешне примене материјалног права чињенично стање није правилно и потпуно утврђено и ово се не може отклонити без нове главне расправе пред првостепеним судом.

Према стању у списима тужиочев дужник непарничар ББ1 је поклонио туженој кућу са парцелом аа уговором Ов.бр.11242/09 од 02.06.2009. године. Тужилац тврди да према поклонодавцу има доспела потраживања од 40.900 евра и 92.159,00 динара са законском затезном каматом од 13.08.2010. године, која због уговора о поклону не може да наплати. Он тражи да се утврди да уговор о поклону у односу на тужиоца нема дејства и да се тужена обавеже да трпи намирење наведених потраживања из вредности поклона. Првостепени суд утврђује да је предмет поклона била непокретност која представља заједничку имовину тужене и њеног поклонодавца стечену у браку са претпостављеним уделима од по ½ али да су тужена и њен поклонодавац солидарни дужници тужиоца и да за исуњење потраживања одговарају заједничком и посебном имовином, да је уговор о поклону закључен у циљу осујећења извршног поступка који је тужилац покренуо ради наплате наведених потраживања и усваја тужбени захтев. Закључак првостепеног суда да тужилац због закључења уговора о поклону не може да наплати своја потраживања у извршном поступку је за сада преурањен.

По одредби из чл. 280 став 1 и 2 ЗОО поверилац доспелог потраживања може побијати правну радњу свог дужника ако услед њеног извршења дужник нема довољно средстава за испуњење потраживања. По одредби из чл. 281 став 3 ЗОО код бесплатних располагања се сматра да је дужник знао да предузетим располагањем наноси штету повериоцу и за побијање тих радњи се не захтева да је лицу у чију је корист предузета правна радња то било познато или да му је морало бити познато. По одредбама из чл. 283 став 2 и 284 ЗОО тужба за побијање се подноси против трећег лица у чију корист је предузета побијана правна радња а усвајањем захтева за побијање правна радња губи дејство само према тужиоцу и само онолико колико је потребно за испуњење његових потраживања.

Из здружених списа извршног поступка произлази да је решењем Општинског суда у Шапцу И.бр.1087/08 од 09.07.2009. године на основу извршних исправа судских поравнања Р.бр.563/05 и Р.бр.118/06 ради наплате новчаних потраживања од 8.800 евра и од 40.900 евра са припадајућом каматом одређено извршење на непокретностима извршног дужника аа, забележбом решења о извршењу у јавном регистру, утврђењем вредности непокретности, јавном продајом непокретности и намирењем повериоца из добијеног износа. У здруженим списима се налази лист непокретности од 16.06.2009. године из којег произлази да је наведена непокретност на којој је одређено извршење била уписана као својина извршног дужника и оптерећена хипотеком првог реда у корист банке за обезбеђење уговора о кредиту. Решењем истог суда И.бр.1247/09 од 06.10.2009. године извршење је обустављено за износ од 8.800 евра, а поступак је настављен ради наплате потраживања од 40.900 евра и ради наплате трошкова извршног поступка. Решењем од 14.10.2010. године је утврђена вредност непокретности на износ од 4.606.143,00 динара, извршни дужник је против решења о извршењу од 14.07.2009. године и решења о утврђењу вредности непокретности изјавио жалбу, приложио је уговор о поклону и обавестио суд да је извршни поверилац покренуо парницу ради побијања поклона. Извршни поверилац је обзиром на исту парницу предложио да се извршни поступак прекине. Решењем Вишег суда у Шапцу Гж.бр.443/11 од 28.03.2011. године су одбијене као неосноване жалба дужника на решење о извршењу од 09.07.2009. године, жалба извршног повериоца на решење којим је делимично обустављено извршење за износ од 8.800 евра од 06.10.2009. године и жалба извршног дужника изјављена на решење о утврђивању вредности непокретности. Виши суд у Шапцу је нашао да располагање извршног дужника уговором о поклону у току извршног поступка и парница за побијање тог уговора не спречавају извршење, јер је извршни дужник у моменту доношења решења о извршењу био укњижен као власник на предмету извршења. У наставку поступка Први основни суд у Шапцу је решењем И.бр.3950/10 од 26.10.2012. године одредио застој извршног поступка до правноснажног оконачања парнице за побијање поклона.

Првостепени суд је пропустио да утврди да ли је тужилац забележбом решења о извршењу у јавном регистру стекао право на намирење на предмету извршења по одредби из чл. 102 ст. 2 ЗИП и ако јесте да ли као титулар тог права без обзира на доцније располагање извршног дужника може да наплати наведена потраживања из вредности непокретности аа на којој је одређено извршење и која је предмет побијане правне радње. Уговор о поклону се не би могао третирати као правна радња предузета на штету повериоца све док постоји могућност да се извршење ради наплате тужиочевог потраживања спроведе на наведеној непокретности. Извршни поступак ради наплате тужиочевих новчаних потраживања на предмету побијаног поклона је у току, па је за сада преурањен закључак суда да поклон представља правну радњу предузету на штету тужиоца. Ако извршење на непокретностима аа може да се спроведе без обзира на располагање извршног дужника предметом извршења, тужилац је у истој ситуацији као да бесплатног располагања нема. Ако уговор о поклону или промена власништва у у току извршног поступка спречавају да се извршење на наведеној непокретности спроведе, што је за сада неизвесно јер је извршни поступак у току, тужилац би под условима из чл. 280 до 284 ЗОО да побија дужникову правну радњу и да тражи да тужена трпи намирење његовог потраживања из вредности поклона и у тој ситуацији би се могло расправљати о приговорима тужене да је предмет поклона био удео поклонодавца у заједничкој имовини, а не цела непокретност и да по тужби за побијање није дужна да трпи намирење на уделу у наведеној непокретности који јој припада по другом правном основу.

Стога ће првостепени суд на новој главној расправи отклонити наведене недостатке и утврдити да ли тужилац своје потраживање без обзира на уговор о поклону може да наплати у извршном поступку, да ли оспорени поклон спречава извршење по правноснажном решењу И.бр.1087/08 од 09.07.2009. године и у складу са резултатом доказивања поново одлучити о основаности тужбеног захтева.

Из наведених разлога на основу чл. 377 став 2 ЗПП је одлучено као у изреци.

Председник већа – судија
Зорана Делибашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)