Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.02.2011.

Гж 2339/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2339/10
Дана 23.02.2011.године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Слађане Накић-Момировић, председника већа, Марине Јакић и Невенке Ромчевић, чланова већа, у парници тужиље АА, коју заступа АБ, адвокат, против туженог ББ, кога заступа БА, адвокат, ради утврђења, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Општинског суда у Кладову П.536/07 од 14.07.2009.године, у седници већа одржаној дана 23.02.2011.године донео је


РЕШЕЊЕ

УКИДА СЕ пресуда Општинског суда у Кладову П.536/07 од 14.07.2009.године и предмет ВРАЋА Основном суду у Неготину, Судској једини у Кладову на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Општинског суда у Кладову П.536/07 од 14.07.2009.године усвојен је тужбени захтев и утврђено да је тужиља по основу заједничког стицања власник ½ од изграђеног стамбеног објекта П+ПК габарита 10,05х6,10 м, ограде и капија 9,94 м и дворишне ограде дужине 9,55 м, чесме у дворишту са бетонским коритом и водомерном шахтом, све саграђено на аа и обавезан је тужени да утврђену вредност од ½ наведених непокретности у износу од 1.010.438,00 динара са законском затезном каматом почев од 20.04.2008.године као дана извршења вештачења исплати у року од 15 дана по пријему пресуде. Истом пресудом је обавезан тужени да тужиљи на име парничних трошкова исплати износ од 149.000,00 динара.

Против наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио тужени због битних повреда одредаба парничног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Апелациони суд у Београду је испитао побијану одлуку у смислу чл.372 ЗПП и налази да је жалба основана.

У спроведеном поступку првостепени суд је утврдио да су странке биле у браку од октобра 1990.- маја 2005.године и да су живеле и радиле у вв. Зарада туженог је била нешто већа од примања тужиље. Током брака на плацу туженог саграђена је кућа у аа. Мајка туженог је у наведеном периоду живела у аа, издржавала се од пензије, обрађивала је башту и имање. Тужени је ангажовао мајсторе за градњу и плаћао трошкове градње новцем стеченим у брачној заједници странака. Тужиља је бринула о домаћинству и деци. Вештачењем је утврђена вредност изграђеног објекта од 2.020.876,00 динара и плаца у износу од 201.600,00 динара. Заједничка имовина странака у вв је већ расправљена у тој земљи.

Налазећи да су у стицању предметне имовине странке учествовале подједнако првостепени суд је без навођења прописа одлучио као у изреци пресуде.

Побијаном одлуком првостепени суд је правилно закључио да између странака и мајке туженог није вођено заједничко домаћинство, да спорна имовина није стечена у породичној заједници већ представља брачну тековину странака. Правилно је осим зараде тужиље побијаном одлуком као удео тужиље у заједничком стицању вредновано старање о деци и домаћинству. Међутим због нејасних и недовољних разлога и противуречности изреке, чиме је учињена битна повреда одредаба парничног поступка из чл.361 став 2 тачка 12 ЗПП, обим заједнички стечене имовине и услови за евентуално одступање од законске претпоставке једнакости удела странака у заједничкој имовини, прописане чл.180 Породичног закона, су за сада остали спорни.

Основано се жалбом указује на противуречности изреке побијане пресуде, јер је истом истовремено утврђено и право сувласништва тужиље на траженој имовини и новчана обавеза по истом основу, чиме је неосновано извршено дуплирање потраживања. Не може се подразумевати да тужиљи припада сувласнички удео или новчана противвредност истог, већ тужба мора да садржи одређен и јасан захтев, подобан за извршење, који искључује различита тумачења.

Истовремено противно чл.8 ЗПП чињенично стање побијаном одлуком је утврђено паушално. Време градње куће није утврђено, када је градња започета и да ли је завршена. Налаз и мишљење вештака садржи делимично податке на ове околности али иако се ради о одлучним чињеницама исте нису биле предмет оцене првостепеног суда. Противуречности у исказима странака у вези темеља спорне куће (да су израђени током брачне заједнице странака или пре заснивања брака) нису отклоњене услед чега се за сада не може прихватити закључак првостепеног суда да је кућа у целости подигнута заједничким средствима странака и да ли је осим плаца тужени у градњи додатно учествовао својом посебном имовином.

Са изнетих разлога побијана одлука је морала бити укинута.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити указане неправилности, утврдиће све одлучне чињенице и правилном применом Породичног закона донети правилну и на закону засновану одлуку.

Са изложеног одлучено је као у изреци решења на основу одредби чл.376 став 1 и 377 ЗПП.

Укинута је и одлука о трошковима парничног поступка јер зависи од исхода главне ствари.

Председник већа-судија
Слађана Накић-Момировић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)