Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.04.2012.

Гж 14409/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 4409/10
Дана 06.04.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зоране Делибашић, председника већа, Гордане Тодоровић и Милице Аксентијевић, чланова већа, у парници тужиоца АА, кога заступа АБ, адв., против тужених ББ, ББ1 и ББ2, које заступа БА, адв., ради раскида уговора и стицања без основа, у поступку по ревизији тужених изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж.бр.14409/10 од 30.06.2011. године, у седници већа одржаној дана 06.04.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Врховном касационом суду одлучивање о ревизији тужених изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж.бр.14409/10 од 30.06.2011. године.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Апелационог суда у Београду Гж.бр.14409/10 од 30.06.2011. године, првим ставом изреке одбијена је као неоснована жалба тужених и потврђена пресуда Општинског суда у Кладову П.бр.588/07 од 08.07.2009. године у делу првог става изреке којим су раскинути уговор о грађењу бр.3/ДКГ закључен дана 23.08.1992. године и анекс бр.2 закључен дана 05.08.1994. године и наложено туженима да тужиоцу солидарно исплате износ од 4.523.096,70 динара са законском затезном каматом почев од 16.06.2009. године до исплате и у другом ставу изреке. Другим ставом изреке укинута је првостепена пресуда у делу првог става изреке у погледу одлуке о камати на главницу за период од 16.01.2009. године до 15.06.2009. године.

Против ове пресуде тужени су изјавили ревизију засновану на одредби чл.395 Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр.125/04 са изменама и допунама).

Како се ради о пресуди која се не може побијати ревизијом сходно одредби чл.394 ЗПП, по оцени овог суда, имајући у виду наводе у ревизији, у овом спору потребно је изузетно дозволити ревизију ради тумачења права и уједначавања судске праксе.

На основу изложеног применом чл.395 ЗПП у вези са чл.506 ст.1 ЗПП („Службени гласник РС“, бр.72/11) одлучено је као у изреци решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Ззорана Делибашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)