Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.07.2011.

Гж 113/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 113/11
20.07.2011.године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Зорице Јашаревић, председника већа, Весне Матковић и Иване Негића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА кога заступа пуномоћник АА1, адвокат против туженог "ББ", кога заступа пуномоћник адвокат ББ1, ради раскида уговора и исплате, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Основног суда у Ваљеву П.бр.701/10 од 30.08.2010.године у седници већа одржаној на дан 20.јула 2011.године, донео је


П Р Е С У Д У


ПОТВРЂУЈЕ СЕ пресуда Основног суда у Ваљеву П.бр.701/10 од 30.08.2010.године и жалба туженог одбија као неоснована.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Ваљеву П.бр.701/10 од 30.08.2010.године, ставом првим изреке, усвојен је тужбени захтев тужиоца АА из Ваљева против тужене "ББ" са седиштем у Ваљеву па је раскинут усмени уговор закључен између тужиоца као наручиоца посла и туженог као извођача посла о штампању књиге “128 година ваљевског шаха” и обавезан тужени да тужиоцу исплати износ од 215.000,00 динара који је примио од тужиоца заједно са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе 20.05.2009.године па до коначне исплате, у року од 15 дана по правноснажности пресуде. Ставом другим изреке, обавезан је тужени да тужиоцу плати трошкове овог парничног поступка у износу од 73.275,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Против означене пресуде благовремено је тужени изјавио жалбу због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Испитујући правилност побијане пресуде у смислу одредбе члана 372 Закона о парничном поступку, Апелациони суд у Београду је нашао да жалба туженог није основана.

У спроведеном поступку нема битних повреда одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачке 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП, на које апелациони суд пази по службеној дужности, нити из тачке 12 ове законске одредбе на коју указује жалба јер пресуда садржи довољне јасне и непротивуречне разлоге о битним чињеницама.

Према утврђеном чињеничном стању, парничне странке су закључиле усмени уговор којим се тужени обавезао да за тужиоца изврши штампање књиге “128 година ваљевског шаха” одређеног квалитета израде, тежине папира, формата и других уговорених карактеристика израде зашта му је тужилац исплатио износ од 215.000,00 динара. Тужени тужиоцу није одштампао књигу тражених и уговорених карактеристика израде зато што је одштампана на материјалу мање грамаже од уговорене. Уговорена је грамажа 150 грама по метру квадратном а одштампана на материјалу грамаже 90 грама по метру квадратном што је утицало на дебљину листова, односно папира на коме је књига штампана.

Примењујући на утврђено чињенично стање материјално право првостепени суд је усвојио тужбени захтев оцењујући да је за тужиоца грамажа материјала била битан елемент уговора који није испоштован од стране туженог те обављени посао од стране туженог има материјалне недостатке из члана 479 став 3 ЗОО о чему је тужилац уредно обавестио туженог у смислу члана 481 став 1 наведеног закона што га овлашћује на раскид предметног уговора и повраћај исплаћеног новчаног износа по истом у смислу члана 132 ЗОО.

Иако основано тужени у жалби истиче да је првостепени суд применио погрешне одредбе Закона о облигационим односима јер је применио одредбе које регулишу материјалне недостатка за које одговара продавац а овде се не ради о уговору о продаји већ о уговору о делу, у овој правној ствари је материјално правно законито решено а нема битних повреда одредаба парничног поступка на које жалба указује. Чињенично стање је потпуно и правилно утврђено. Ово с обзиром на садржину одредбе члана 619 Закона о облигационим односима која регулише раскид уговора о делу и прописује да када обављени посао има такав недостатак да га чини неупотребљивим, или је обављен у супротности са изричитим условима уговора, наручилац може не тражећи претходно отклањање недостатака раскинути уговор и тражити накнаду штете.

Правилном оценом изведених доказа првостепени суд је утврдио да су парничне странке изричито уговориле грамажу материјала на 150 грама по метру квадратном да би папир био дебљи, да се не би гужвао и на њему остајале флеке с обзиром да је тужилац написао књигу о Шах клубу у Ваљеву чији резултати, иако је освојио први куп и државно првенство један је од најуспешнијих клубова од оснивања 1948.године, нису забележени, ради чега је три године радио на прикупљању материјала за књигу и желео је да књига буде изузетно квалитетно одштампана са најквалитетнијим корицама и папиром о чему је обавестио туженог који му је без његове сагласности смањио грамажу материјала на 90 грама по метру квадратном чиме је посао обавио супротно изричитим условима уговора због чега одштампана књига за тужиоца нема очекивана и уговорена својства што га овлашћује на раскид уговора о делу.

Не ради се о недостатку из члана 620 став 4 ЗОО како погрешно сматра тужени, јер одредбе овог члана дају право извођачу да сам отклони недостатак онда када посао није извршен у супротности са изричитим условима уговора, а недостаци су незнатни и не чине дело неупотребљивим. У овом случају посао је извршен у супротности са изричитим условима уговора па се извођач не може користити правом из члана 620 став 4 ЗОО.

Ради изложеног, а на основу одредбе члана 375 ЗПП, одлучено је као у изреци.

Потврђена је и одлука о трошковима парничног поступка донета правилном применом одредаба члана 154 и 155 ЗПП.

Председник већа-судија,
Зорица Јашаревић с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)