Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.09.2010.

Гж 7774/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАД
Гж 7774/2010
Дана 23.09.2010.
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Гордане Тодоровић, председник већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против туженог ББ, кога заступа адв.БА, ради накнаде штете, дана 23.09.2010.г., донео је:


Р Е Ш Е Њ Е


ИСПРАВЉА СЕ пресуда Апелационог суда у Београду Гж.бр.7774/10 од 09.07.2010.г. у ставу II изреке пресуде тако што уместо ''тужени се обавезује да тужиоцу на име трошкова другостепеног поступка исплати износ од 12.000,00 динара'' треба да стоји ''тужилац се обавезује да туженом на име трошкова другостепеног поступка исплати износ од 12.000,00 динара ''

О б р а з л о ж е њ е


Како је приликом писмене израде пресуде Апелационог суда у Београду Гж.бр.7774/10 од 09.07.2010.године дошло до очигледне грешке у писању, тако што је у ставу II изреке пресуде, односно решењу о трошковима парничног поступка погрешно наведено да је тужени обавезан да тужиоцу накнади трошкове поступка, уместо да је тужилац дужан да туженом накнади трошкове поступка, то је сходно овлашћењу из чл.349 ЗПП-а одлучено као у изреци решења.


Председник већа-судија
Гордана Тодоровић с.р.


Тачност отправка оверава:
Управитељ судских писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)