Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.08.2015.

Гж 2697/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2697/2014
Дана 05.08.2015. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр. 9


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Светлане Беговић Пантић, председника већа, Зорице Булајић и Драгице Попеску, чланова већа, у парници тужиоца Предузећа за телекомуникације „Телеком-Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, против туженог АА, чији је пуномоћник АБ, ради накнаде штете, одлучујући о жалби тужиоца изјављеној против пресуде Основног суда у Смедереву, Судска јединица Велика Плана П 541/10 од 24.10.2012. године, исправљене решењем Основног суда у Великој Плани П 541/10 од 15.05.2014. године, у седници већа одржаној дана 05.08.2015. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Основног суда у Смедереву, Судска јединица Велика Плана П 541/10 од 24.10.2012. године, исправљена решењем Основног суда у Великој Плани П 541/10 од 15.05.2014. године.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Смедереву, Судска јединица Велика Плана П 541/10 од 24.10.2012. године, исправљеном решењем Основног суда у Великој Плани П 541/10 од 15.05.2014. године, ставом првим изреке одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавеже тужени да тужиоцу на име накнаде штете исплати износ од 153.191,47 динара са законском затезном каматом од дана настанка штете до исплате, као неоснован. Ставом другим изреке обавезан је тужилац да туженом накнади трошкове спора у износу од 58.500,00 динара.

Благовременом жалбом тужилац је из свих законских разлога побијао наведену пресуду.

Испитујући правилност побијане пресуде у смислу члана 372 ЗПП („Службени гласник РС“, бр.125/04 и 111/09 ), који се примењује на основу члана 506 став 1 ЗПП („Службени гласник РС“ бр. 72/11 и 55/14), овај суд је нашао да жалба тужиоца није основана.

У поступку доношења побијане пресуде нису учињене повреде одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП, на које овај суд пази по службеној дужности.

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је дана 25.03.2005. године изводио радове на својој парцели ради постављања ограде, којом приликом је дошло до оштећења оптичког кабла тужиоца. Претходно је СС, радник Републичког геодетског завода, омеђио парцелу, одредио грађевинску линију и издао копију плана туженом, у којој није био уцртан кабл. У Републичком геодетском заводу су имали снимљено стање кабла, али је била пракса у то време да се у копијама плана које су се издавале грађанима инсталације нису уцртавале, а у посебним копијама плана које су се издавале на захтев Одељења за урбанизам, када су издавали дозволе, инсталације су се уцртавале. СС1, власник бироа „_“ је урадио идејни пројекат ограде. Одељење за урбанизам није тражила од Републичког геодетског завода посебну копију плана са уцртаним инсталацијама. Дана 25.03.2005. године Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, Одсек за урбанизам и грађевинарство Велика Плана је издало потврду о пријему пријаве туженог за изградњу бетонско-металне ограде у аа, у свему према идејном пројекту урађеном од бироа „ББ“, чији је одговорни пројектант СС1. Тужени је ангажовао СС2, власника грађевинских машина, који има пријављену фирму за ту делатност, да ископа темељ за ограду и показао му је где и по којој линији треба да копа. Изнад земље се не ставља никакво обележје како би се скренула пажња на постојање подземног кабла, већ се испод земље ставља жута трака, тако да када се ручно копа најпре се наиђе на жуту траку. У конкретном случају пошто су копале машине нису видели жуту траку, те је машина закачила, подигла и оштетила кабл. Тужени је био изненађен и одмах пријавио штету тужиоцу, а са радовима се престало до доласка овлашћених радника тужиоца да санирају штету. Тужени је о свом трошку ископао нови канал и три шахте, а тужилац је уградио 50 метара кабла и две спојнице. ПТТ саобраћаја није било два до три сата. Иначе, тужилац није од туженог тражио сагласност да преко парцеле постави кабл.

На основу овако потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени суд закључио да тужени није одговоран за штету коју је тужилац претрпео, па је правилно поступио када је побијаном пресудом тужбени захтев тужиоца одбио као неоснован. За овакво поступање првостепени суд је дао јасне и довољне разлога, које у свему прихвата и овај суд као другостепени.

Наиме, чланом 154 став 1 ЗПП је прописано да ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. Чланом 158 Закона је прописано да кривица постоји када је штетник проузроковао штету намерно или непажњом. Чланом 174 Закона је прописано да за штету од опасне ствари одговара њен ималац, а за штету од опасне делатности одговара лице које се њом бави. Чланом 177 став 2 Закона је прописано да се ималац ствари ослобађа одговорности ако докаже да је штета настала искључиво радњом оштећеника или трећег лица , коју он није могао предвидети и чије последице није могао избећи или отклонити.

Дакле, онај ко проузрокује штету дужан је да штету накнади, али се штетник може ослободити одговорности уколико докаже да није крив. Кривица се може испољити као намера (умишљај) или непажња. Намера постоји када би штетник био свестан последице свог поступка и пристао на њено наступање, а непажња постоји када се штетник не понаша као просечно пажљив човек. За штету када се опасном ствари не врши делатност одговара њен власник , а када се њоме обавља делатност одговара онај ко ствар користи , али се он може ослободити одговорности уколико докаже да до штете не би дошло да није било радње , односно пропуста трећег лица.

Како је изведеним доказима утврђено да тужилац није тражио сагласност од туженог да на његовој парцели постави оптички кабл, да у копији плана која је издата туженом кабл није био уцртан, да је тужени прибавио потврду надлежног органа да је пријавио изградњу ограде, која представља помоћни објекат, на предметној парцели према идејном пројекту , сходно члану 97 став 1, 3 и 8 у вези члана 2 тачка 29 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 47/03), који је био у примени у то време, и да се кабл не обележава ради упозорења изнад земље, већ испод земље, па се није могао уочити приликом копања машинама, дакле како тужени није знао да се на месту где је у складу са идејним пројектом отпочето копање темеља за ограду налази кабл, те није намерно или непажњом причинио штету тужиоцу и његова радња није противправна, то је штета настала без његове кривице. До штете је дошло услед пропуста да се у копију плана издату туженом уцрта кабл и пропуста да се у потврди о пријему пријаве тужени упозори на постојање кабла , јер да тих пропуста није било до штете уопште не би ни дошло , па је извођач радова , са којим би тужени као наручилац солидарно одговарао за штету према члану 207 Закона о облигационим односима, ослобођен одговорности. Стога нису испуњени услови из члана 154 став 1 , ни из члана 174 тог закона ,па тужени није дужан да тужиоцу накнади штету Зато је правилно поступио првостепени суд када је побијаном пресудом тужбени захтев тужиоца одбио као неоснован.

  Наводима жалбе тужиоца да није било места примени одредаба ЗПП („Службени гласник РС“ бр. 72/11) нa oснову члана 506 став 2 тог Закона, јер се претходно укинутим међупресудама не окончава поступак, те да другостепени суд приликом укидања по други пут донете међупресуде предмет није могао вратити првостепеном суду, већ је морао одлучити о захтевима странака у смислу члана 369 став 3 ЗПП, указује се на битну повреду одредбе парничног поступка из члана 361 став 1 ЗПП, које није од утицаја на законитост и правилност побијане пресуде.

Како се ни осталим наводима жалбе тужиоца не доводи у сумњу законитост и правилност побијане пресуде то је на основу члана 375 ЗПП овом пресудом потврђена, а потврђено је и решење о трошковима поступка на основу члана 387 став 1 тачка 2 ЗПП који су туженом правилно признати и обрачунати.

  Из изнетих разлога донета је одлука као у изреци ове пресуде.

Председник већа-судија
Светлана Беговић Пантић, ср.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)