Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.01.2013.

Гж 2209/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2209/11
30.01.2013.године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Зорице Јашаревић, председника већа, Бранке Дражић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених ББ, ББ1 и ББ2, чији је заједнички пуномоћник БА, адвокат из Зајечара, ради побијања дужниковић правних радњи, одлучујући о жалби тужених изјављеној против пресуде Основног суда у Зајечару П.815/10 од 05.10.2010.године, у седници већа одржаној на дан 30.јануара 2013.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Зајечару П.815/10 од 05.10.2010.године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Зајечару П.815/10 од 05.10.2010.године, ставом првим изреке, усвојен је тужбени захтев тужиље АА па је утврђена ништавост уговора о поклону Ов.2018/05 од 06.09.2005.године и анекса уговора о поклону Ов.2124/05 од 16.09.2005.године закључених између ББ и ББ1 и њихове мајке ББ2, као посао који је закључен на штету повериоца те исти не производи правно дејство. Ставом другим изреке, обавезани су тужени да тужиљи солидарно накнаде трошкове парничног поступка у износу од 94.514,28 динара, у року од 8 дана од правноснажности пресуде.

Против наведене пресуде, благовремено су тужене изјавиле жалбу из свих законом прописаних жалбених разлога.

Испитујући правилност побијане пресуде у смислу одредбе члана 372 ЗПП ("Службени гласник РС” бр.125/04 и 111/09) који се примењује на основу члана 506 став 1 Закона о парничном поступку (“Службени гласник РС” бр.72/2011) Апелациони суд је нашао да је жалба основана.

Према утврђеном чињеничном стању, правноснажном пресудом Општинског суда у Зајечару П.873/02 од 17.09.2002.године, која је постала извршна дана 13.11.2003.године, обавезана је овде тужена ББ2 да овде тужиљи АА исплати динарску противвредност 9.000,00 ДЕМ по курсу на дан исплате са домицилном каматом од 06.02.1988.године до исплате, као и да јој надокнади трошкове парничног поступка у износу од 92.475,00 динара. Тужена ББ2 није поступила по обавези из наведене пресуде, па је тужиља покренула извршни поступак пред Општинским судом у Зајечару 03.02.2004.године ради принудне наплате свога потраживања под бројем И.1455/2007 пописом, проценом и продајом дужникове непокретне имовине и исходовала решење И.бр.757/05 од 06.10.2005.године којим је дозвољено предложено извршења. Решењем истог суда И.бр.757/05 од 02.03.2007.године обустављен је поступак извршења одређен решењем о извршењу И.бр.757/05 од 06.10.2005.године продајом непокретности катастарских парцела аа, аа1, аа2, аа3, аа4, аа5, аа6 и аа7 КО _, а настављен продајом непокретности кп.бр.аа8 КО _, 9/13 дела кп.бр.аа9, породичне стамбене зграде и помоћне зграде КО _. Решењем Општинског суда у Зајечару И.1455/2007 од 23.11.2009.године предате су повериоцу АА непокретности дужника ББ2 и то кп.бр.аа10 КО _ и 3/13 приземљног објекта и дворишта на кат.парц.аа9 КО _ за купопродајну цену од 185.357,50 динара и одређен упис права својине на наведеним непокретностима у корист повериоца АА. На то решење дужник је уложио приговор наводећи да није власник предметне непокретности већ њене кћерке ББ и ББ1, овде тужене по основу акекса уговора о поклону овереног пред Општинским судом у Бору Ов.бр.2124/05 од 16.09.2005.године, које су против тужиље покренуле парнични поступак ради недопустивости извршења.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је усвојио тужбени захтев за утврђење ништавости уговора о поклону Ов.2018/05 од 16.09.2005.године и анекса уговора о поклону Ов.2124705 од 16.09.2005.године јер је закључио да су тужене ББ и ББ1, као поклонопримци и тужена ББ2, као поклонодавац, закључењем уговора о поклону и његовог анекса нанеле штету тужиљи, као повериоцу, која у извршном поступку није наплатила доспело потраживање.

Основано жалба указује да побијана пресуда има недостатке због којих се не може испитати јер не садржи разлоге о свим битним чињеницама а дати разлози су нејасни што представља битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 12 ЗПП.

Из утврђених чињеница произлазило би да је тужиља поверилац доспелог потраживања, да је њен дужник инсолвентан јер је у корист трећих лица, након доспелости потраживања, отуђила целокупну имовину уговором о поклону и анексом уговора о поклону, чиме је тужиља онемогућена да наплати своје потраживање те би се могло закључити да јој припада право из члана 280 став 1 и 2 Закона о облигационим односима на побијање правне радње свог дужника, у овом случају уговора о поклону са анексом тог уговора.

Међутим првостепени суд није образложио из којих разлога је утврдио ништавост уговора о поклону и анекса уговора о поклону у целини и из ког разлога је усвојио захтев и према дужнику тужиље, с обзиром да се према пропису члана 283 став 2 Закона о облигационим односима тужба за побијање подноси само против трећих лица са којима је или у чију корист је предузета правна радња која се побија или против њихових универзалних правних следбеника, а чланом 284 ЗОО је прописано да ако суд усвоји тужбени захтев, правна радња губи дејство само према тужиоцу и само колико је потребно за испуњење његовог потраживања. Следи да су по тужби за побијање пасивно легитимисана трећа лица, у чију корист је предузета правна радња, у овом случају поклонопримци и да сврха побијања није да се утврди у целини ништавост правне радње која се побија, у овом случају уговора о поклону и анекса тог уговора, него да се утврди да правна радња која се побија нема правно дејство у односу на тужиљу као повериоца, само у висини њеног потраживања, па би правна радња која се побија остала на снази, али не би имала правно дејство за износ доспелог потраживања тужиље, о чему првостепени суд није водио рачуна.

Стога ће у поновном поступку првостепени суд најпре прибавити и здружити списима уговор о поклону и анекс уговора о поклону, разјаснити због чега је у извршном поступку обустављено извршење на непокретностима из уговора о поклону, а настављен извршни поступак на непокретностима из анекса уговора о поклону, те на утврђено чињенично стање правилно применити одредбе чланова 280-285 Закона о облигационим односима и донети закониту одлуку.

Ради изложеног, а на основу одредбе члана 376 ЗПП, одлучено је као у изреци.

Укинута је и одлука о трошковима парничног поступка јер зависи од коначног исхода спора.

Председник већа-судија,
Зорица Јашаревић с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)