Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.11.2011.

Гж 5912/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж.бр. 5912/11
Дана 11. новембра 2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Славице Срећковић, председника већа, Сање Пејовић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против туженог ББ - главног и одговорног уредника листа „ББ“ из _, ради објављивања одговора на информацију, одлучујући о жалби тужиоца изјављеној против решења Вишег суда у Београду П3.бр. 159/2011 од 05. септембра 2011. године, у седници већа одржаној дана 11. новембра 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ решење Вишег суда у Београду П3.бр. 159/2011 од 05. септембра 2011. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду П3.бр. 159/2011 од 05.09.2011. године, одбачена је тужба тужиоца АА против туженог ББ.

Против наведене одлуке тужилац је благовремено изјавио жалбу из свих законских разлога.

Испитујући правилност првостепеног решења у смислу чл. 372 у вези чл. 388 ЗПП, Апелациони суд је нашао да је жалба тужиоца неоснована.

Из списа предмета произилази да је тужилац поднео тужбу дана 24.08.2011. године против главног и одговорног уредника листа „ББ“, ради објављивања одговора на информацију са тужбеним захтевом којим се тражи да се обавеже главни и одговорни уредник да објави одговор тужиоца од 18.08.2011. године на информацију под насловом „_“, без одлагања, а најкасније у другом наредном броју дневне штампе од дана пријема пресуде, а уколико то не учини, да се обавеже да исплати тужиоцу износ од 20.000.000,00 динара, при чему тражени одговор на информацију није означен и садржан у петитуму тужбе.

У поступку претходног испитивања тужбе, првостепени суд је утврдио да постављени тужбени захтев као у петитуму није опредељен у складу са Законом о јавном информисању, јер у поступку за објављивање одговора на информацију, петитум тужбеног захтева - захтев за објављивање одговора мора да буде опредељен у интегралном облику, како би се у поступку могли утврђивати елементи од којих зависи обавеза одговорног уредника да објави одговор, односно разлози за необјављивање одговора, а све у смислу чл. 47, 56, 57 у вези са чл. 58 Закона о јавном информисању, с обзиром да се у парници ради објављивања одговора расправља само о чињеницама одређеним наведеним законом, од којих зависи обавеза одговорног уредника да објави одговор. Како тужбени захтев није формулисан у интегралном облику те стога није извршив, с обзиром да се у случају доношења судске одлуке којом се усваја тужбени захтев, наређује објављивање одговора у смислу чл. 67 Закона о јавном информисању, то је првостепени суд сходно чл. 100, 187 и 103 ст. 6 Закона о парничном поступку одбацио тужбу тужиоца, одлучивши као у изреци ожалбеног решења.

Имајући у виду да се тужбом тужиоца, кога заступа пуномоћник који је адвокат, тражи да се туженом као одговорном уреднику дневног листа нареди објављивање одговора тужиоца на чланак објављен у листу „ББ“ дана 23.07.2011. године са насловом „_“, а одговор на информацију није садржан у петитуму тужбе, правилан је закључак првостепеног суда да у смислу чл. 187 Закона о парничном поступку тужба не садржи одређени захтев по коме би се могло поступати. Тужиоца заступа пуномоћник који је адвокат, тако да је правилно поступљено када је применом одредби ст. 6 чл. 103 Закона о парничном поступку тужба одбачена. За своју одлуку првостепени суд је дао јасне и правилне разлоге које у свему прихвата и овај суд.

Жалбеним наводима тужиоца се не доводи у сумњу правилност и законитост побијане одлуке.

Неосновани су жалбени наводи да је одлука првостепеног суда погрешна из разлога што Законом о јавном информисању није прописано да петитум тужбеног захтева мора да буде опредељен у интегралним облику, као и да предметна тужба садржи све неопходне елементе предвиђене чл. 100 и 187 ЗПП, јер као што је већ наведено, тужбени захтев о коме одлучује суд мора бити одређен и извршив сходно чл. 187 ЗПП, што значи да тужбени захтев мора садржати одговор на информацију за који се тражи објављивање, јер то фактички представља тужбени захтев у овој правној ствари, а како то произилази из чл. 67 Закона о јавном информисању.

Како у поступку пред првостепеним судом нису учињене битне повреде из чл. 361 ст. 2 ЗПП, на које овај суд пази по службеној дужности, применом чл. 387 тач. 2 ЗПП одлучено је као у изреци.

Председник већа-судија
Славица Срећковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)