Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.07.2012.

Гж 4765/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 4765/12
23.07.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Слађане Накић-Момировић, председника већа, Невенке Ромчевић и Марине Јакић, чланова већа, у парници тужиоца АА, кога заступа АБ, адвокат, против тужених ББ, одговорног уредника рубрике „Хроника“ у дневним новинама „Политика“, ББ1, новинара дневних новина „Политика“ и „Политика новине и магазини“-Друштво за издавање новина и магазина д.о.о. Београд, ул. Македонска 29, које заступа ВА, адвокат, ради накнаде штете, одлучујући о жалби тужених изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду П3.76/11 од 03.04.2012. године, у седници већа одржаној 23.07.2012. године донео је


П Р Е С У Д У

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Вишег суда у Београду П3.76/11 од 03.04.2012. године и ОДБИЈА СЕ као неоснован тужбени захтев којим је тражено да се солидарно обавежу тужени „Политика новине и магазини“ Друштво за издавање новина и магазина д.о.о. из Београда, ББ и ББ1 да тужиоцу АА плате 200.000,00 динара са законском затезном каматом од доношења пресуде до исплате, да се обавеже одговорни уредник рубрике „Хроника“ ББ да пресуду објави без одлагања, најкасније у другом наредном броју по правноснажности пресуде у дневном листу „Политика“ и да се тужени обавежу да тужиоцу солидарно накнаде трошкове парничног поступка од 68.100,00 динара.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженима на име трошкова парничног поступка плати 26.250,00 динара (двадесетшестхиљададвестапедесетдинара), у року од 15 дана од пријема писменог отправка пресуде.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду П3.76/11 од 03.04.2012. године ставом првим изреке усвојен је тужбени захтев и солидарно обавезани тужени да тужиоцу плате 200.000,00 динара са законском затезном каматом почев од доношења пресуде до исплате. Ставом другим изреке обавезан је одговорни уредник рубрике „Хроника“ ББ да пресуду објави без одлагања, најкасније у другом наредном броју по правноснажности пресуде у дневном листу „Политика“. Ставом трећим изреке обавезани су тужени да тужиоцу солидарно накнаде трошкове парничног поступка у износу од 68.100,00 динара.

Против наведене пресуде жалбу су благовремено изјавили тужени због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Апелациони суд је испитао побијану одлуку у смислу чл. 372 ЗПП („Сл.гласник РС“ бр. 125/04 и 111/09) који се примењује на основу чл. 506 ст. 1 ЗПП („Сл.гласник РС“ бр. 72/11) и налази да је жалба основана.

У спроведеном поступку нема битних повреда одредаба парничног поступка из чл. 361 ст. 2 тач. 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП на које другостепени суд пази по службеној дужности. Нема ни битне повреде одредаба парничног поступка из чл. 361 ст. 2 тач. 12 истог Закона на коју се жалбом неосновано указује. Побијана одлука је потпуна, јасна и непротивуречна. Садржи разлоге о свим одлучним чињеницама.

Правилном оценом изведених доказа је утврђено да је _.2011. године у дневним новинама „Политика“, на страни _, у оквиру рубрике „Хроника“ објављен текст са насловом „Нова имена на списку: СС и СС1“ и поднасловом „Листа имена политичара које полиција треба да саслуша у вези са политичком позадином атентата на Ђинђића биће проширена“. У тексту је између осталог наведено: „...лидер ЛДП-а изјавио је да је СС био чест гост у кући _ у Шилеровој улици, поред АА, СС2 и СС3, и да су он, СС2 и СС3 били покровитељи СС4 и СС5, који су наследили СС6 и СС7 на челним местима државне безбедности после побуне ЈСО“.

Спорна изјава је део сведочења СС8 2005. године пред посебним одељењем Окружног суда у Београду, на суђењу за атентат на премијера Зорана Ђинђића. Тужилац је поводом исте изјаве против СС8 поднео приватну кривичну тужбу 29.06.2005. године Четвртом општинском суду у Београду у поступку К 822/05, у ком је на записнику од 20.12.2007. године окривљени СС8 навео да је изјаву дао без намере да клевеће тужиоца и извинио се приватном тужиоцу. На истом главном претресу приватни тужилац је одустао од кривичне тужбе и кривични поступак против СС8 због кривичног дела клевете из чл. 92 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ РС је обустављен.

Тужена ББ1 је аутор текста у дневним новинама „Политика“, тужени ББ је одговорни уредник рубрике „Хроника“ у дневним новинама „Политика“, тужени „Политика новине и магазини“ Друштво за издавање новина и магазина д.о.о. Београд је оснивач дневних новина „Политика“.

На правилно и потпуно утврђено чињенично стање првостепени суд је погрешно применио материјално право и то одредбе чл. 3, 4, 79, 80, 83 Закона о јавном информисању и чл. 200 Закона о облигационим односима усвајањем тужбеног захтева.

Према чл. 82 истог закона, новинар, одговорни уредник и правно лице које је оснивач јавног гласила не одговарају за штету ако је неистинита или непотпуна информација верно пренета из јавне скупштинске расправе или јавне расправе у скупштинском телу или из судског поступка или из документа надлежног државног органа.

Није спорно да је изјаву која се цитира у тексту дао СС8 приликом сведочења у судском поступку. Тужилац је тврдио да садржина изјаве није тачна, али није истицао да изјава није верно пренета. У поступку К 822/05 СС8 није оповргао да је дао такву изјаву и навео је изворе информације. Изјава је цитирана без коментара, без придруживања аутора текста изјави и без упуштања у оцену њене истинитости.

Будући да је изјава верно пренета из судског поступка, тужени нису дужни да провере истинитост информације и не одговарају за штету ако је информација неистинита или непотпуна, по цитираном чл. 82 Закона о јавном информисању. У тој ситуацији није од значаја да ли је информација подобна да повреди част и углед тужиоца.

Супротно становишту првостепеног суда, тужени нису дужни да знају да је тужилац поводом спорне изјаве против СС8 водио кривични поступак, нису били дужни да контактирају тужиоца као ни СС8. Осим тога, у кривичном поступку давалац изјаве се извинио и навео да није имао намеру да клевеће тужиоца, али није изјавио да спорна информација није тачна. Евентуалне нове околности и деманти изјаве, тужилац је имао могућности да изнесе у одговору на информацију.

Тема текста је предкривични поступак који се води у вези са политичком позадином атентата на премијера Зорана Ђинђића. Аутор текста ББ1 је у исказу навела да је повод тексту, између осталог, кривична пријава адвоката СС9. Општепозната чињеница је да је тема актуелна, да је од неспорног интереса за јавност и да је у тесној вези са суђењем за атентат. Очекивано је да се у писању о овом догађају медији позивају на ток окончаног суђења. Зато се не може узети да је протек времена између давања изјаве и њеног објављивања учињен у циљу и са намером да се тужиоцу проузрокоје штета. Поновно објављивање спорне информације је узроковано актуелним околностима и оправданим интересом јавности. Осим тога, тужилац је у време објављивања текста носилац државне и политичке функције (посланик у Народној скупштини) и његово право на заштиту приватности је ограничено по чл. 9 Закона о јавном информисању.

Из наведених разлога побијана одлука је преиначена одбијањем тужбеног захтева.

Преиначење је утицало на одлуку о трошковима па је, сходно коначном успеху у спору, тужилац обавезан да туженима солидарно накнади трошкове поступка на име ангажовања пуномоћника за састав одговора на тужбу од 5.000,00 динара, за састав необразложеног поднеска 2.500,00 динара и за ангажовање пуномоћника за заступање на три одржана рочишта по 6.250,00 динара, укупно 26.250,00 динара.

Са изнетих разлога применом чл. 380 тач. 4 ЗПП одлучено је као у ставу првом изреке. Одлука о трошковима поступка је донета применом чл. 161 ст. 2 ЗПП.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Слађана Накић-Момировић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)