Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.12.2011.

Гж 3719/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 3719/11
Дана 21. децембра 2011. године
Б Е О Г Р А Д

 

AПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Славице Срећковић, председника већа, Владиславе Милићевић и Сање Пејовић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ММ, коју заступа мајка АА1, сви из Београда, ул. _, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених Радио дифузно предузеће „Б 92“, АД Београд, ББ и ББ1, сви из Београда, , чији је пуномоћник БА, адвокат, ради накнаде штете, поводом ревизије тужених изјављене против пресуде Апелационог суда у Београду Гж.бр. 3719/11 од 13. јула 2011. године, у седници већа одржаној дана 21. децембра 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Врховном касационом суду одлучивање о ревизији тужених изјављеној у смислу чл. 395 ЗПП.

Против овог решења није дозвољена посебна жалба.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Апелационог суда у Београду Гж. 3719/11 од 13. јула 2011. године, ставом првим изреке потврђена је пресуда Вишег суда у Београду П3.бр.53/10 од 18.03.2011. године у ставу првом и трећем изреке, а жалба тужених у овом делу одбијена као неоснована. Ставом другим изреке, преиначена је пресуда Вишег суда у Београду П3. 53/10 од 18.03.2011. године у ставу другом и шестом изреке, тако што су обавезани тужени да тужиљи АА1 на име накнаде нематеријалне штете настале повредом части, угледа и људског достојанства због објављивања нетачних информација у телевизијском програму Телевизије „Б-92“ у емисији „Досије Шарић“, други део, серијала „Реакција“, аутора ББ1, од 23. марта 2010. године, солидарно исплате износ од 100.000,00 динара, као и на име трошкова парничног поступка тужиоцима износ од 58.315,00 динара, док је у преосталом делу тужбени захтев одбијен као неоснован.

Против пресуде Апелационог суда у Београду тужени су изјавили ревизију у смислу чл. 395 ЗПП, а из разлога прописаних одредбом чл. 398 ст. 1 тач. 1,2 и 3 ЗПП. У образложењу ревизије, тужени су навели да се у конкретном случају ради о правним питањима која су од општег интереса, будући да се односе на остварење права на слободу мишљења и изражавања из чл. 46 Устава Републике Србије, слободу медија из чл. 50 Устава Републике Србије, права на обавештеност из чл. 51 Устава Републике Србије и права на слободу изражавања из чл. 10 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, која не подразумевају само слободу јавних гласила и новинара да поседују сопствено мишљење, информације и идеје, већ право да такве информације и идеје прима без мешања јавне власти. У образложењу ревизије, тужени су се позвали и на потребу уједначавања судске праксе у примени чл. 82 Закона о јавном информисању везано за извештај и изговорени текст у емисији РДП „Б 92“ дана 22.03.2010. године.

Апелациони суд у Београду предлаже Врховном касационом суду одлучивање о изјављеној ревизији у смислу чл. 395 ЗПП ради разматрања питања од општег интереса изнетих у ревизији тужених, а с обзиром на извештај емитован на програму РДП „Б 92“ дана 22.03.2010. године и начин преношења информација у вези извештаја.


Председник већа-судија
Славица Срећковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)