Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.06.2011.

Гж 3706/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 3706/11
Дана 30.06.2011. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Тамаре Узелац Ђуровић, председника већа, Добриле Страјина и Сање Лекић, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених Издавачког трговинског предузећа "ББ", у ликвидацији, чији је ликвидациони управник ББ1, са адресом за пријем писмена у Београду, _, и ББ2, као главног и одговорног уредника јавног гласила "ВВ", чији је пуномоћник БА, адвокат, ради накнаде штете, вредност предмета спора 1.000.000,00 динара, решавајући о жалби туженог ББ2 изјављеној против решења Вишег суда у Београду 2. П.бр. 4602/2010 од 17.01.2011. године, у седници већа одржаној дана 30.06.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба туженог ББ2 и ПОТВРЂУЈЕ решење Вишег суда у Београду 2. П.бр. 4602/2010 од 17.01.2011. године.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем прекинут је поступак у односу на туженог првог реда Издавачко трговинско предузеће "ББ" ( став први изреке ). Одлучено је да ће се прекинути поступак наставити када правни следбеник правног лица преузме поступак или кад их суд на предлог противне стране позове да то учине ( став други изреке ).

Против наведеног решења тужени ББ2 је преко пуномоћника благовремено изјавио жалбу због битне повреде одредаба парничног поступка и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања.

Испитујући правилност нападнутог решења у смислу одредбе члана 372 у вези члана 388 ЗПП ( „Службени гласник РС“ бр. 125/04 ), Апелациони суд је нашао

 да жалба није основана.

Након што је утврђено да је тужено Издавачко трговинско предузеће "ББ" у ликвидацији и да је за ликвидационог управника именована ББ1, првостепени суд је нашао да су у односу на овог туженика наступиле правне последице отварања поступка ликвидације и да у односу на њега треба прекинути поступак на основу одредбе из члана 214 став 1 под 5) ЗПП; а овај суд као другостепени сматра да је у конкретном случају чињеница отварања поступка ликвидације над првотуженим правилно утврђена и да је у постојећој правној ситуацији првостепени суд правилно применио одредбу из члана 214 став 1 под 5 ) када је у односу на тужено "ББ" прекинуо поступак, при чему прихвата као правилне, јасне и разумљиве све разлоге које је за ту своју одлуку дао првостепени суд.

Такође је првостепени суд правилно нашао да су у конкретном случају тужено Издавачко трговинско предузеће "ББ (као правно лице које је оснивач јавног гласила „Недељни телеграф“) и ББ2 ( као одговорни уредник истог јавног гласила) самосталне странке у овом парничном поступку у смислу члана 203 ЗПП одн. да се не могу сматрати једном парничном странком у смислу члана 204 ЗПП у том смислу што би испуњеност услова за прекид поступка у односу на једног од њих стварала обавезу доношења решења о прекиду поступка не само у односу на тог туженика већ и у односу на другог тј. супарничара; те је и у овом погледу одлука првостепеног суда правилна и законита тј. и овај суд као другостепени сматра да се решење о прекиду поступка на основу члана 214 ЗПП може донети само према оној странци у погледу које је испуњен неки од законом предвиђених услова за обавезни прекид поступка, те да је за примену овог правног института чак ирелевантно да ли су тужени као супарничари у међусобном односу обичних или јединствених супарничара.

Нашавши да у спроведеном поступку нема битних повреда одредаба парничног поступка из члана 361 став 1 и 2 ЗПП, да је чињенично стање правилно утврђено и да је на исто правилно примењено материјално право, - Апелациони суд је сходно овлашћењу из члана 387 став 1 тачка 2 ЗПП жалбу туженог ББ2 одбио као неосновану и потврдио првостепено решење.

Овај суд је имао у виду све жалбене наводе пуномоћника туженог ББ2, али је нашао да исти не доводе у сумњу правилност и законитост првостепеног решења; а што се тиче тврдње да је поступак требало прекинути у односу на оба туженика ( у ком смислу се предлаже преиначење првостепеног решења ), иста је неоснована с обзиром да у односу на друготуженог ББ2 (као главног и одговорног уредника јавног гласила "ВВ") није испуњен ни један од услова за прекид поступка ( на основу члана 214 или евентуално члана 215 ЗПП ), као што је неосновано и мишљење жалиоца да би евентуално постојање статуса јединствених супарничара на страни тужених искључило могућност да се у односу на једног од њих донесе решење о прекиду поступка уколико су управо у односу на ту парничну странку испуњени законом предвиђени услови. При томе је неоснована и тврдња жалиоца о наводно нарушеном праву туженог ББ2 на правично суђење, јер прекид поступка је процесни правни институт који на то не може утицати одн. поступак који је прекинут у односу на једну странку ће према тој странци бити настављен када се испуни један од услова предвиђених одредбом члана 217 став 1 ЗПП.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
Тамара Узелац Ђуровић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)