Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.11.2011.

Гж 2673/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2673/11
Дана 24.11.2011.године
БЕОГРАД

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Гордане Тодоровић, председника већа, Зоране Делибашић и Љиљане Митић Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА, против туженог Друштво за издавање новина и магазина „Политика новине и магазини" доо из Београда, ул.Македонска бр.29, којег заступају адвокати АБ, АБ1 и АБ2, ради накнаде штете, решавајући по жалби тужиоца изјављеној против решења Вишег суда у Београду П.бр.20384/10 од 22.03.2011. године, у седници већа одржаној дана 24.11.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду П.бр.20384/10 од 22.03.2011. године и предмет ВРАЋА истом суду на поновни поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду П.бр.20384/10 од 22.03.2011. године одбачена је као неблаговремена тужба тужиоца АА против туженог Друштва за издавање новина и магазина „Политика новине и магазини" доо.

Против наведеног решења тужилац је благовремено изјавио жалбу и то због битних повреда одредаба парничног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене материјалног права са предлогом да другостепени суд исто укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак.

Испитујући правилност ожалбеног решења у смислу чл.372 у вези чл.388 ЗПП Апелациони суд у Београду је нашао да је жалба тужиоца основана.

Према стању у списима тужилац је тужбом коју је првостепеном суду поднео дана 27.05.2008. године у овој парници тражио накнаду штете коју је претрпео због објављивања чланка аутора - новинара ББ у дневном листу „Политика" од _. године, чији је издавач тужени, у којем чланку је изнето низ неистина на рачун Класичне гимназије чији је тужилац оснивач и директор. Ожалбеним решењем првостепени суд је поднету тужбу одбацио као неблаговремену с позивом на одредбу чл.85 Закона о јавном информисању којом је прописано да се тужба за накнаду штете подноси у року од шест месеци од дана објављивања информације, која одлука се не може прихватити јер због погрешне примене материјалног права чињенично стање битно за доношење одлуке у овој парници није правилно и потпуно утврђено.

Одредбом чл.79 Закона о јавном информисању („Службени гласник РС" бр.43/03, 61/05, 71/09) прописано је да свако лице на које се односи нетачна, непотпуна или друга информација чије је објављивање у складу са овим законом забрањено, као и лице коме није објављена исправка, одговор или друга информација има право да тражи од јавног гласила, у складу са овим законом, а које због њеног објављивања, односно не објављивања трпи штету, накнаду материјалне и нематеријалне штете у складу са општим прописима и одредбама овог закона, независно од других правних средстава која том лицу стоје на располагању.

Одредбом чл.80 истог закона је прописано да новинар, одговорни уредник и правно лице које је оснивач јавног гласила који су пре објављивања с пажњом примереном околностима могли утврдити неистинитост или непотпуност информације, солидарно одговарају за материјалну и нематеријалну штету проузроковану објављивањем информације, као и да иста обавеза постоји када је штета проузрокована недопуштеним објављивањем истините информације (из приватног живота, пребацивање за извршено кривично дело и друго), као и у другим случајевима недопуштеног објављивања информација.

Одредбом чл.85 Закона о јавном информисању је прописано да се тужба за накнаду штете подноси у року од шест месеци од дана објављивања информације.

Из цитираних одредби Закона о јавном информисању произилази да тужбу за накнаду штете због објављивања нетачне, неистините или непотпуне информације лице на које се та информација односи може поднети у року од шест месеци од дана објављивања такве информације против новинара, одговорног уредника и правног лица који је оснивач јавног гласила. Ни једном одредбом наведеног закона није ускраћена могућност оштећеном лицу на подношење тужбе за накнаду како материјалне тако и нематеријалне штете и против других лица због објављивања неистините или непотпуне информације чијим објављивањем је претрпео штету сагласно одредбама чл.185 и 200 ст.1 Закона о облигационим односима.

Како тужба у овој парници није поднета против новинара, одговорног уредника и правног лица које је оснивач јавног гласила - дневних новина „Политика" већ против издавача наведених дневних новина, то се на спорни однос и када је реч о року за подношење тужбе имају применити одредбе Закона
о облигационим односима, којим законом није прописан преклузивни рок за подношење тужбе за накнаду материјалне и нематеријалне штете, већ само застарни рок из чл.376 Закона о облигационим односима на који рок суд не пази по службеној дужности, већ само по приговору супротне странке.

Са свих напред наведених разлога ожалбено решење је укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

Са изложеног а сходно овлашћењу из чл.387 тачка 3 ЗПП одлучено је као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Гордана Тодоровић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)