Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.03.2012.

Гж 1589/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 1589/12
Дана 15.03.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


У ИМЕ НАРОДА

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Тамаре Узелац Ђуровић, председника већа, Добриле Страјина и Сање Лекић, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, Ул. Краљице Марије бр. 1/14, и ББ, чији је пуномоћник БА, адвокат, ради накнаде нематеријалне штете, одлучујући о жалби тужених изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду 6 П.бр. 4267/10 од 20.12.2011. године, исправљене решењем истог суда 6 П.бр. 4267/10 од 30.01.2012. године, у седници већа одржаној дана 15.03.2012. године, донео је


П Р Е С У Д У

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Вишег суда у Београду 6 П.бр. 4267/10 од 20.12.2011. године, исправљене решењем истог суда 6 П.бр. 4267/10 од 30.01.2012. године, у ставу првом тако што се ОДБИЈА као неоснован захтев тужиоца да му тужени на име накнаде нематеријалне штете због претрпљених болова услед повреде части и угледа солидарно исплате износ од 100.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 20.12.2011. године па до коначне исплате и у ставу трећем изреке тако што се ОБАВЕЗУЈЕ тужилац да туженима на име трошкова парничног поступка исплати износ од 142.500,00 динара, у року од 8 дана.


О б р а з л о ж е њ е

  Побијаном пресудом обавезан је тужени „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, и ББ, да тужиоцу АА, на име накнаде нематеријалне штете због претрпљених болова због повреде части и угледа солидарно исплате износ од 100.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 20.12.2011. године па до коначне исплате ( став први изреке ). Одбијен је као неоснован тужбени захтев према туженима „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, и ББ, за разлику преко досуђеног а до траженог износа од 600.000,00 динара, односно за износ од још 500.000,00 динара ( став други изреке ). Обавезани су тужени „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, и ББ, одговорни уредник листа „PRESS” из Београда, да тужиоцу АА солидарно накнаде трошкове парничног поступка у износу од 24.941,45 динара, у року од 8 дана ( став трећи изреке ).

Против одлуке из става првог и трећег наведене пресуде тужени су благовремено изјавили жалбу из свих законских разлога прописаних одредбом члана 360 став 1 ЗПП.

Испитујући правилност побијане пресуде у смислу одредбе члана 372 ЗПП ( „Службени гласник РС“ бр. 125/04, са каснијим изменама и допунама ), а на основу одредбе из чл. 506 став 1 ЗПП ( „Службени гласник РС“ бр. 72/11 ), Апелациони суд је нашао

 да је жалба основана.

Како се у конкретном случају ради о парници поводом тужиочевог захтева за накнаду нематеријалне штете коју је претрпео у виду душевних болова када су дана _. године о њему на интернет издању дневног листа „PRESS” објављене неистините информације које се тичу његовог професионалног живота и како су тужени оспорили основаност овог захтева истичући приговор недостатка пасивне легитимације, - то је првостепени суд правилно поступио када је доказни поступак усмерио на утврђивање оних чињеница које се тичу штетног догађаја – у оквиру кога су објављене неистините информације о тужиоцу; те како је првостепени суд извео доказ из кога и по налажењу овог суда произилази да је „PRESS” дневна новина д.о.о., из Београда, оснивач јавног гласила „PRESS” дневне новине и да је ББ1 главни и одговорни уредник тог јавног гласила, то се у конкретном случају има сматрати да је основан истакнути приговор недостатка пасивне легитимације, а да је првостепени суд погрешном оценом исправе тј. импресума наведеног јавног гласила извео погрешан закључак о пасивној легитимацији овде тужених да тужиоцу надокнаде претрпљену нематеријалну штету.

Наиме, уместо да тужбу поднесе против оснивача јавног гласила „PRESS” дневне новине и његовог одговорног уредника и тиме позове на одговорност лица за које је законодавца у одредби члана 80. Закона о јавном информисању РС прописао да одговарају за објављивање неистинитих и непотпуних информација, тужилац је тужбу поднео против првотуженог „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, и друготуженог ББ као његовог главног и одговорног уредника. У овој случају нема одговорности тих лица, јер њиховим радњама није проузрокован штетни догађај; а осим тога законом је прописано да у случају објављивања непотпуне и неистините информације одговара непосредни оснивач јавног гласила и његов главни уредник. Што се тиче тужених, они не одговарају пошто првотужени „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, није оснивач јавног гласила „PRESS” дневне новине, а друготужени ББ није главни и одговорни уредник те новине. Из наведених разлога првостепени суд је требао да одбије захтев тужиоца и своју одлуку заснује на правилној оцени импресума дневних новина „PRESS”. Тај пропуст првостепеног суда отклонио је овај суд тако што је у складу са овлашћењем из одредбе члана 380 став 1 тачка 2 ЗПП прво оценио наведени писани доказ тј. документ, а потом извео чињенично-правни закључак да тужени нису пасивно легитимисани да воде овај спор и да је стога неоснован захтев тужиоца; услед чега је одлучено као у изреци.

Полазећи од чињеница да су тужени успели у овом спору, Апелациони суд је одлучио да у складу са одредбом члана 387 став 1 тачка 3 ЗПП преиначи решење о трошковима парничног поступка и обавеже тужиоца да туженима по том основу исплати износ од 142.500,00 динара. Крећући се у границама постављених захтева за накнаду трошкова парничног поступка, овај суд је утврдио да туженима треба досудити трошкове према вредности предмета спора од 600.000,00 динара, па је у том погледу тужиоцима признао право на накнаду трошкова на име састава једног образложеног поднеска од стране професионалног пуномоћника у висини од 7.500,00 динара и право на накнаду трошкова на име заступања од стране професионалног пуномоћника на 6 одржаних рочишта у висини од по 8.750,00 динара. Затим су ти трошкови увећани за 50%, јер су на туженичкој страни од стране професионалног пуномоћника заступана два лица; а добијени износ од 90.000,00 динара, је потом увећан за још 45.000,00 динара на име трошкова писања жалбе ( који износ је обрачунат применом наведеног процента и правила да се трошкови писања жалбе увећавају у двоструком износу ). Најзад, у тако обрачунате трошкове улази и износ од још 7.500,00 динара који је првотуженом „PRESS PUBLISHING GROUP” д.о.о., из Београда, овај суд признао на име састава једног образложеног поднеска.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
Тамара Узелац Ђуровић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)