Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.07.2012.

Гж 3525/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 3525/11
Дана 12.07.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Марине Говедарицa, председника већа, Миланке Вукчевић и Снежане Настић, чланова већа, у парници тужиоца Скупштине гаража, у улици АА, из Београда, чији је пуномоћник АБ, адвокат из Београда, против туженог Завода за изградњу града Београда, из Београда, ул. Палмотићева број 30, ради накнаде штете, одлучујући о жалби тужиоца изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду П. број 46423/10 од 22.09.2010. године, у седници већа одржаној дана 12.07.2012. године донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Првог основног суда у Београду П. број 46423/10 од 22.09.2010. године и предмет ВРАЋА истом суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом, ставом првим изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев којим је тужилац тражио да му тужени исплати износ од 5.161,10 евра у динарској противвредности по продајном курсу НБС на дан плаћања са припадајућом каматом, на име накнаде штете коју је проузроковао као инвеститор на објекту - гаража у улици АА, у Београду. Ставом другим одбијен је као неоснован алтернативни тужбени захтев којим је тужилац тражио да му тужени изврши све радове на санацији крова гараже и других заједничких делова гараже и отклони штету насталу услед прокишњавања крова гараже те да на тај начин доведе гаражу у стање потребно за редовну употребу. Ставом трећим изреке тужилац је обавезан да туженом накнади трошкове парничног поступка у износу од 12.250,00 динара.

Против ове пресуде тужилац је благовремено изјавио жалбу из свих разлога прописаних одредбом члана 360 став 1 ЗПП. Жалбене разлоге је образложио, а жалбени предлог изнео.

Испитујући правилност побијане пресуде у смислу одредбе члана 372 ЗПП (“Сл. Гласник РС”, бр. 125/04 и 111/09) који се примењује на основу члана 506 став 1 сада важећег ЗПП (“Сл. Гласник РС”, бр. 72/2011), Апелациони суд је оценио да је жалба тужиоца основана.

Према утврђењу првостeпеног суда, власници гаража и тужени су били у облигационом односу по основу уговора о купопродаји гараже у улици АА, са два улаза. Када су власници гаража ушли у посед гаража приметили су бројне недостатке о чему су обавестили туженог али он исте није отклонио. При таквом стању ствари, власници гаража су трпели штету па су поднели тужбу за накнаду штете против туженог као инвеститора.

Полазећи од тако утврђеног чињеничног стања првостeпени суд је одбио тужбени захтев због недостатка активне легитимације, налазећи да се Скупштина гаража не може појавити као странка у поступку, с обзиром да је Законом о одржавању стамбених зграда предвиђено да је јединица управљања и одлучивања стамбена зграда која има својство правног лица, што у конкретној ситуацији није случај.

Међутим, закључак првостeпеног суда се за сада не може прихватити као правилан обзиром да је одлука донета погрешном применом материјалног права.

Наиме, одредбом члана 73 став 3 ЗПП, предвиђено је да парнични суд може изузетно и са правним дејством у одређеној парници признати својство странке и оним облицима удруживања и организовања који немају страначку способност у смислу става 1 и 2 истог члана, ако утврди да се обзиром на предмет спора, у суштини испуњавају битни услови за стицање страначке способности, а нарочито ако располажу имовином на којој се може спровести извршење. Имајући у виду да тужилац-Скупштина гаража има свој порески идентификациони број, што указује на то да је порески обвезник, матични број, свој текући рачун, то су испуњени сви услови предвиђени одредбом члана 73 став 3 ЗПП, а посебно код чињенице да гаража у улици АА не представља део зграде као правног лица у ком случају не би имала активну легитимацију, него посебан ентитет који је, на одређени начин, признат у правном смислу самом чињеницом да му је додељен ПИБ, матични број и текући рачун

Из наведених разлога пресуда је морала бити укинута на основу члана 377 став 2 ЗПП, важећег у време доношења пресуде. Првостепени суд ће наставити поступак у овој парници и постараће се сагласно члану 313 сада важећег ЗПП да постављањем питања у току расправе странке пруже потребно објашњења да би се утврдиле чињенице од којих зависи одлука о основаности захтева (члан 7 став 2), а затим оценом свих доказа које странке имају права и дужност да предложе до закључења главне расправе сагласно члану 7 став 2, 228, 231 став 2 и 3 и 314 став 1 сада важећег ЗПП, утврди све важне чињенице од значаја за доношење правилне одлуке у овом поступку.

С тим у вези, првостeпени суд ће имајући у виду све на шта је указано овим решењем, а пре свега ће испитати да ли су испуњени услови из члана 74 став 4 ЗПП, а ако јесу испитати основаност тужбеног захтева. У том смислу ће испитати и основаност истакнутог приговора застарелости а за своју одлуку ће дати јасне, ваљане и законите разлоге.

Применом одредбе члана 387 тачка 3 у вези члана 161 став 3 ЗПП, укинута је и одлука о трошковима парничног поступка јер зависи од коначног исхода спора и постигнутог успеха странака.

На основу изложеног, одлучено је као у изреци ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Говедарица

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)