Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

Су.бр.I-2  36/23

30.01.2023. године

 

Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2022. годину и Извештаја о броју старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду и по датуму пријема иницијалног акта, на основу члана 12. Судског пословника, након представљеног Предлога Програма за решавање старих предмета на седници свих судија дана 30.01.2023. године, донео је истог дана

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2023. ГОДИНИ

I

Увод и анализа статистичких података за 2022. годину

Табеларни приказ броја старих предмета на почетку и на крају претходног извштајног периода, као и нивоа остварених постављених циљева

 

Табела са предметима у којима поступак траје од 2 до 3 године

 

Табела без предмета у којима поступак траје од 3 године

 

НАПОМЕНА: Просечан прилив предмета по судији (2016. година) 23,57; (2017. година) 22,74; (2018. година) 25,55; (2019. година) 24.82, (2020. година) 22,23, (2021. година) 24.61 и (2022. година) 23,89, где се уочава повећање прилива предмета у односу на 2017. и 2016. годину, а смањење прилива предмета у односу на 2021. годину, 2020. годину, 2019. годину и 2018. године. Током 2022. године уочава се смањење броја просечног прилива, увећање просечно решених предмета, као и велики проценат мертиторно решених предмета у погледу претходних пет година, али и константно савладавање прилива предмета током година.

Такође је веома битно нагласити смањење броја судија у Извештају о раду суда за 2022. годину где је приказан 71 поступајући судија у складу са Судским пословником као и Упутством о попуњавању извештаја о раду суда, односно приказан је број судија које су активно поступале и добијале редован прилив, док су из броја поступајућих судија изузете судије које у извештајном периоду нису радиле 88 радних дана.

Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно окончање најстаријих судских поступака, у свим судским одељењима, утврђивање циљева Програма као што су: евидентирање и праћење рада по старости предмета, решавање старих предмета у роковима предвиђеним овим Програмом, утврђивање неопходних мера за спровођење Програма и дужности судија и запослених, као и друге мере за које се укаже потреба. Имајући у виду да су у предметима који су обухваћени овим Програмом, протекли рокови за окончање који су прописани законом, Програмом се не продужавају законски рокови, већ се утврђују мере за решавање старих предмета у што краћем року.

 

На основу Годишњег извештаја о раду Апелационог суда у Београду за 2022. годину, утврђено је следеће:

Апелациони суд у Београду је на дан 01.01.2022. године имао укупно 6378 нерешених предмета, од тога 85 старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 1,33% од укупног броја нерешених предмета на почетку, као и 4346 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља  68,14 % од укупног броја нерешених предмета на почетку.

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, суд је примио укупно 18.658 предмета, тако да је у 2022. години, укупно у раду у свим материјама имао 25.036 предмета.

У 2022. години решено је укупно 19.413 предмета, од чега је 141 стари предмет према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 0,72 % од укупно решених предмета, као и 8.539 решених старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 44 % од укупно решених предмета.

Дана 31.12.2022. године, остало је у раду укупно 5623 нерешених предмета, од тога 35 старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 0,62% од укупног броја нерешених предмета на почетку, као и 3996 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља  71,06 % од укупног броја нерешених предмета на крају извештајног периода.

 

Однос нерешених старих предмета по претежно судећим материјама за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

У Грађанском одељењу у Гж материји на дан 31.12.2022. године у раду суда у овој материји остало је укупно  3. 766 нерешених предмета, што представља 66,97 % од укупно нерешених предмета, од чега је:

У Грађанском одељењу у Гж2 материји на дан 31.12.2022. године у раду суда у овој материји остала су укупно 103 нерешена предмета, што представља 1,83%од укупно нерешених предмета, од чега су:

У Грађанском одељењу за радне спорове у Гж1 материји на дан 31.12.2022. године у раду суда у овој материји остао је укупно 981 нерешен предмет, што представља 17,44 % од укупно нерешених предмета, од чега је:

У Кривичном одељењу у Кж1 материји на дан 31.12.2022. године у раду суда у овој материји остало је укупно 223 нерешена предмета, што представља 3,96 % од укупно нерешених предмета од чега је:

У Кривичном одељењу – Посебном одељењу за организовани криминал у Кж1 По1 материји на дан 31.12.2022. године у раду суда у овој материји остало је укупно 14 нерешених предмета, што представља 0,24 % од укупно нерешених предмета од чега је:

Пратећи Смернице ЕУ и прописане индикаторе („време“) који се односе на дужину трајања поступка, односно време које је потребно за решавање предмета, а који се изражавају у данима, тако што се број нерешених предмета на крају године подели са бројем решених предмета у току године, затим помножи са 365, извршена је анализа дужине трајања поступка у 2022. години по материјама у којима је поступао овај суд.

 

Време потребно за решавање предмета у Апелационом суду у Београду по судећим материјама у 2022. години

 

Материја

Број дана

Број месеци

Гж

215,39

7,18

Гж2

57

1,90

Гж1

70

2,34

Кж1

62,28

2,08

Кж1 По1

150

5

 

На основу напред наведених индикатора,  суд ће на крају извештајног периода за 2023. годину пратити успешност овог Програма у смислу скраћења времена потребног за решавање предмета по материјама.

 

II

Категоризација старих предмета у суду

Програм решавања старих предмета за 2022. годину обухвата осам група старих предмета у судским одељењима.

Првих седам група старих предмета представљају предмети који су као стари означени по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду. У кривичној материји то су предмети у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Закоником о кривичном поступку, а у грађанској материји предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 9 месеци од дана пријема списа првостепеног суда, у складу са чланом 383. став 2. Закона о парничном поступку.  Осму групу старих предмета представљају предмети који су као стари означени по датуму подношења иницијалног акта:

 

II-1

Прва група старих предмета

Поступци по жалби започети у 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. години  

Прву групу старих предмета чине 9 подгрупа:

- поступци по жалби започети у 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има укупно 288, и то:

II-1-a – поступци по жалби започети у 2013. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 1, и то:

 1. у Грађанском одељењу – 1 предмет.   

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2013. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-б – поступци по жалби започети у 2014. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 4, и то:

 1. у Грађанском одељењу – 2 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 2 предмета

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2014. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-в – поступци по жалби започети у 2015. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 6, и то:

 1. у Грађанском одељењу – 3 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 3 предмета

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2015. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-г – поступци по жалби започети у 2016. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 8 и то:

 1. у Грађанском одељењу – 2 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 6 предмета

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2016. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-д – поступци по жалби започети у 2017. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 15 и то:

 1. у Грађанском одељењу – 14 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 1 предмет

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2017. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-ђ – поступци по жалби започети у 2018. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 15 и то:

 1. у Грађанском одељењу – 12 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 3 предмета

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2018. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-е – поступци по жалби започети у 2019. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 43 и то:

 1. у Грађанском одељењу – 36 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 6 предмета.
 3. у Рех-ж предметима 1 предмет

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2019. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-ж – поступци по жалби започети у 2020. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 65 и то:

 1. у Грађанском одељењу – 51 предмет.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 14 предмета.

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2020. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-1-з – поступци по жалби започети у 2021. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 131 и то:

 1. у Грађанском одељењу – 100 предмета.   
 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 31 предмет.

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2021. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а који ће бити враћени овом суду ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

 

II-2

Друга група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2017. године

Другу групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у току 2017. године, а којих у раду суда тренутно има 2 (што представља 0,03% од укупног броја нерешених предмета у суду), и то: 

 1. у Грађанском одељењу – 1 предмет.
 2. У Грађанском одељењу за радне спорове – 1 предмет.

 

II-3

Трећа група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2018. године

Трећу групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2018. години, којих укупно у суду има 2  (што представља 0,03%  од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:  

 1. у Грађанском одељењу – 2 предмета.
 2. У Грађанском одељењу за радне спорове – 2 предмета

 

II-4

Четврта група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2019. године

Четврту групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2019. години, којих укупно у суду има 29 (што представља 0,51% од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

 1. у Грађанском одељењу – којих има 21.
 2. У Грађанском одељењу за радне спорове - којих има 7.
 3. У Кривичном одељењу - којих има 1.

 

II-5

Пета група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2020. године

Пету групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2020. години, којих укупно у суду има 288 (што представља 5,21 % од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

 1. у Грађанском одељењу –којих има 258 (Гж-246, Гж3-7 и Гж4-5), што је просечно по 7,37  по судији.
 2. У Грађанском одељењу за радне спорове - којих има 19, (Гж1-18 и Р1-1).
 3. У предметима Суђења у разумном року- којих укупно има 10.
 4. У Посебном одељењу за организовани криминал – којих има 1.  

 

II-6

Шеста група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2021. године

Шесту групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2021. години, којих укупно у суду има 886 (што представља 15,76 % од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

 1. у Грађанском одељењу – којих има 741 (Гж-679, Гж2-3, Гж3-31, Гж4-28), што је просечно по 21  по судији.
 2. У Грађанском одељењу за радне спорове - којих има 142, што је просечно 8  по судији.
 3. У Кривичном одељењу - којих има 3.

 

II-7

Седма група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2022. године

Седму групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2022. години, којих укупно у суду има 505 (што представља 9 % од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

 1. у Грађанском одељењу – којих има 407 (Гж-379, Гж2-5, Гж3-17, Гж4-6), што је просечно по 11,62  по судији.
 2. У Грађанском одељењу за радне спорове - којих има 53, што је просечно 3  по судији.
 3. У Кривичном одељењу - којих има 29.
 4. У Посебном одељењу за организовани криминал – којих има – 11 предмета.  
 5. У Посебном одељењу за ратне злочине – којих има – 3 предмета.
 6. У предметима рехабилитације – којих има – 2 предмета.

 

II-8

Осма група старих предмета

поступци који су означени по датуму иницијалног акта

Осма групу старих предмета чине предмети у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 3 године, односно који су започети пре 2020. године, а које је овај суд према обавези из Судског пословника дужан да прати кроз Програм решавања старих предмета.

На дан 31.12.2022. године у раду суда било је укупно 3.996 предмета старих по иницијалном акту, што представља 71,06 % од укупног броја нерешених предмета на крају извештајног периода у суду (5.623).

Од укупног броја нерешених предмета по датуму подношења иницијалног акта (5.623) у:

Грађанском одељењу, у општој грађанској материји, на дан 31.12.2022. године било је 3179  старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 56,53% од укупног броја нерешених предмета у суду),

Грађанском одељењу за радне спорове на дан 31.12.2022. године било је 667 старих предмет по датуму подношења иницијалног акта (што представља 11,86 % од укупног броја нерешених предмета у суду),

Кривичном одељењу, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2022. године било је 121 стари предмет по датуму подношења иницијалног акта (што представља 2,15% од укупног броја нерешених предмета у суду).

Посебном одељењу за организовани криминал, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2022. године било је 12 стара предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 0,21% од укупног броја нерешених предмета у суду).

Одељењу за ратне злочине, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2022. године била су 3 стара предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 0,05% од укупног броја нерешених предмета у суду).

Одељењу за рехабилитацију, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2022. године било је 14 старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 0,24 % од укупног броја нерешених предмета у суду).

Овом групом предмета биће обухваћени и предмети у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 3 године, а који ће бити примљени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма, а за које ће се водити посебна евиденција.

Имајући у виду право странака на правично суђење у разумном року, предвиђено чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, и да се за случај кршења ових права странкама обезбеђује међународна заштита пред Европским судом за људска права, стари предмети из ове групе предмета сврставају се по дужини трајања, од момента подношења иницијалног акта, у неколико категорија:

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 01.01.2003. године, и у којима поступак траје дуже од 20 година, којих има укупно 44, и то:

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 01.01.2008. године, и у којима поступак траје од 15 до 20 година, којих има укупно 90, и то:

 

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 01.01.2013. године, и у којима поступак траје од 10 до 15 година, којих има укупно 421, и то:

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 01.01.2018. године, и у којима поступак траје од 5 до 10 година, којих има укупно 1891, и то:

 

У овом извештајном периоду има 6 притворских предмета, старијих од 5 година.

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 01.01.2020. године, и у којима поступак траје од 3 до 5 година, којих има укупно 1550, и то:

 

Предмети обухваћени у тачки 1, 2. и 3. представљају најстарије предмете у овој групи предмета у грађанској материји, док предмети у тачки 1, 2, 3. и 4. представљају најстарије предмете у овој групи предмета у кривичној материји.

 

III

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Табела са предметима у којима поступак траје од 2 до 3 године

 

Табела без предмета у којима поступак траје од  3 године

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у првој групи старих предмета (II-1-а до II-1-и ) закључно са 30.09.2023.године, а према табеларном приказу група.

 

ГОДИНА

ГРУПА ОЗНАЧЕНИХ ПРЕДМЕТА

рок за потпуно окончање предмета

2013

II-1-а

31.03.2023.

2014

II-1-б

31.03.2023.

2015

II-1-в

31.03.2023.

2016

II-1-г

31.03.2023.

2017

II-1-д

31.03.2023.

2018

II-1-ђ

31.03.2023.

2019

II-1-e

30.06.2023.

2020

II-1-ж

30.09.2023.

2021

II-1-з

30.09.2023.

 

 

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а који су примљени у 2017. години и означени у другој групи старих предмета (II-2) закључно са 31.03.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а који су примљени у 2018. години и означени у трећој групи старих предмета (II-3) закључно са 30.04.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а који су примљени у 2019. години и означени у четвртој групи старих предмета (II-4) закључно са 30.06.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а који су примљени у 2020. години и означени у петој групи старих предмета (II-5) закључно са 30.09.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а који су примљени у 2021. години и означени у шестој групи старих предмета (II-6) закључно са 30.09.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а који су примљени у 2022. години и означени у седмој групи старих предмета (II-7) закључно са 31.12.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета из осме групе старих предмета,  који су одређени према датуму подношења иницијалног акта и означени у осмој групи старих предмета (II-8): у грађанској материји под 1, 2. и 3.; а у кривичној материји предмети означени под 1, 2, 3. и 4., закључно са 30.09.2023. године, и то:

 

У свим материјама Апелационог суда у Београду:  

Поступци започети по иницијалном акту пре 2003. године и који трају дуже од 20 година, којих има укупно 44, закључно са 31.03.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Поступци започети пре 2008. године, и који трају од 15 до 20 година, којих има укупно 90, закључно са 30.06.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Поступци започети пре 2013. године, и који трају од 10 до 15 година, којих има укупно 421, закључно са 30.06.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Поступци започети пре 2018. године, и који трају од 5 до 10 година, којих има укупно 1891, закључно са 30.09.2023. године, осим хитних предмета, који се морају окончати у хитним законским роковима.

Смањење укупног броја нерешених предмета из осме групе старих предмета (II-8), за 50% у односу на укупан број предмета у раду суда закључно са 31.12.2023. године.

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 3 године, наведених под тачком 5. у осмој групи старих предмета, за 30% у односу на број предмета закључно са 31.12.2023. године.

Смањење укупног броја старих предмета по одељењима за 30% почетком следеће године у односу на текућу.

Скраћење „времена“ потребног за решавање предмета по материјама на основу индикатора за рачунање времена утврђених према Смерницама ЕУ за 25%.

 

IV

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Поступање по старим предметима одвијаће се у одељењима и већима формираним Годишњим распоредом послова за 2023. годину.

У циљу реализације мера за спровођење Програма, неопходно је предузети следеће активности:

 1. Преко судске писарнице, у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима означеним према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, који су одређени у првој, другој, трећој, четвртој, петој и шестој групи старих предмета.
 1. Преко судске писарнице, у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима означеним према датуму подношења иницијалног акта, који су одређени у седмој групи старих предмета, под тачком 1, 2, 3 и 4.
 1. Формирати Комисију и поткомисије по судским одељењима, које ће обављати непосредну контролу над спровођењем мера Програма и реализовати Програм у појединачним судским одељењима.
 1. Преко управитеља судских писарница, у сарадњи са судијским помоћницима, председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима поткомисија сваког 10. у месецу, достављати извештаје о нерешеним предметима означеним у првој, другој, трећој, четвртој, петој и шестој групи старих предмета,  као и седмој групи старих предмета, под тачком 1, 2, 3 и 4.

 

Након реализације наведених активности, потребно је започети са мерама за спровођење Програма.

Након достављања предметних извештаја председнику суда, уколико процени да је то потребно, председник суда ће тражити појединачна изјашњења судија о даљем току и времену потребном за окончање поступка у старим предметима, а затим ће, у сарадњи са председницима одељења и председницима поткомисија, утврдити посебан програм мера неопходних за што брже окончање ових поступака, којим ће се утврдити процесне могућности за њихово брже окончање.

Након достављања предметних извештаја председницима поткомисија, председници поткомисија ће упознати председнике одељења и председнике већа о броју старих предмета, док ће председници одељења и већа о томе даље обавештавати судије известиоце и упознавати их о њиховим предметима који су обухваћени Програмом, као и о евентуалним мерама које је потребно да судије предузму у циљу окончања тих предмета.

Ради праћења реализације овог програма, формира се Комисија коју сачињавају заменици председника суда, председници судских одељења, управитељ судских писарница, статистичар и секретар суда. Радом ове комисије руководиће заменик председника суда, судија Зорица Ђаковић.

Поткомисије по судским одељењима, формиране приликом реализације претходног Програма решавања старих предмета, наставиће да обављају непосредну контролу над спровођењем мера програма и о томе ће достављати редовне извештаје председнику суда, а најмање једном у току три месеца, уз евентуалне предлоге даљих мера које сматрају да је потребно предузети у циљу реализације Програма.

 

IV-a

Дужности управитеља судских писарница и референата у писарницама:

Управитељ судских писарница  дужан је да организује рад писарница тако да најстарији предмети који су обухваћени Програмом, и то:

 1. Предмети из прве групе старих предмета, у којима су поступци по жалби започети током 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. години (означени као 9 подгрупа од II-1-а до II-1-ж) који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих је у раду суда било укупно 288 - писарница евидентира ову групу предмета, тако што се предмети који су у претходним годинама решени на други начин (враћања на допуну и ненадлежност) у САПС програму бележе кроз „везе“ , те се на тај начин скреће пажња судији да се ради о предмету из ове категорије, а то су предмети у којима жалбени поступак дуго траје.
 1. Предмети из 8 групе старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају преко 3 године,  преко 5 година и преко 10 година, а који буду примљени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма, буду видно обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног броја, сенчењем за:
 1. предмете старе преко 3 године – СТАРИ ПРЕДМЕТ
 2. предмете старе преко 5 година – ХИТНО – СТАРИ ПРЕДМЕТ
 3. предмете старе преко 10 година – НАРОЧИТО ХИТНО – СТАРИ ПРЕДМЕТ

Управитељ судских писарница дужан је да рад писарница организује тако да се означавање коначно решених предмета води искључиво у складу са чланом 250. Судског пословника.

Управитељ судских писарница дужан је да на корицама предмета у кривичној материји означи датум наступања апсолутне застаре.

Референти у писарницама, у сарадњи са секретарима већа, дужни су најкасније до 5. у месецу, евидентирају нерешене предмете означене у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Одељка IV-a овог Програма, те да извештаје предају управитељу писарница.

Предмети се евидентирају по хронолошком реду, укључујући број предмета, основ спора, датум када је предмет заведен у суду, тренутну фазу у којој се предмет налази и следећи корак у поступку. Референти у писарницама су, такође, дужни да посебну пажњу обрате приликом руковања овим предметима.

Статистичар – аналитичар дужан је да најкасније до 10. у месецу председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, а управитељ судских писарница председницима поткомисија, доставља извештаје о нерешеним предметима означеним у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Одељка IV-a овог Програма.

Статистичар-аналитичар дужан је да најкасније до 10. у месецу подноси извештај о нерешеним предметима означеним у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Одељка  IV-a овог Програма, у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у којима нису урађене одлуке у року од 30 дана. Извештај се доставља председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима поткомисија.

Статистичар-аналитичар дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у којима нису урађене одлуке у року од 30 дана.

Управитељ судских писарница, статистичар-аналитичар и Судска пракса дужни су да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а писмено израђена одлука, достављена и задржана у Одељењу судске праксе, у складу са чланом 199.  Судског пословника.

 

IV-б

Дужности судија:

Председник већа је дужан да направи план већања најстаријих предмета, као и  предмета који су по закону хитни (из уписника „Гж2“, „Гж3“, „Гж4“, „Гж5“ и предмета заштите права на суђење у разумном року), првенствено водећи рачуна о трајању поступка по жалби (датум доставе предмета по жалби другостепеном суду), а уједно водећи рачуна о трајању поступка (датум подношења иницијалног акта).  

Сваки судија је дужан да за седницу већа по утврђеном плану већања, припрема предмете тако што ће приоритет дати предметима који су по закону хитни (из уписника „Гж2“, „Гж3, „Гж4“ , „Гж5“, као и предмети заштите права на суђење у разумном року), предметима означеним у првој, другој, трећој и четвртој групи старих предмета, као и осмој групи старих предмета под тачком 1, 2, 3. и 4. у складу са роковима одређеним овим Програмом.

Сваки судија је дужан да поштује редослед датума доставе предмета по жалби другостепеном суду у већању предмета и изради одлука, водећи рачуна о времену подношења иницијалног акта, осим у напред наведеним предметима, који морају приоритетно да се реше.

Предмете који буду примљени у суд након доношења овог програма, а који су по датуму иницијалног акта старији од 20 година, судије су дужне да реше у року од 60 дана од датума пријема.

Предмете који буду примљени у суд након доношења овог програма, а који су по датуму иницијалног акта стари од 15 до 20 година, судије су дужне да реше у року од 60 дана од датума пријема.

Предмете који буду примљени у суд након доношења овог програма, а који су по датуму иницијалног акта стари од 10 до 15 година, судије су дужне да реше у року од 60 дана од датума пријема.

Предмете који буду примљени у суд након доношења овог програма, а који су по датуму иницијалног акта стари од 5 до 10 година, судије су дужне да реше у року од 90 дана од датума пријема.

Препоручује се ангажовање судијских помоћника из судских одељења за припрему и организацију већања, као и за сачињавање извештаја на обрасцима за појединачне старе предмете, као и за предмете кривичне материје којима прети наступање застарелости.

Такође се препоручује председницима већа да организују рад у већу тако да, преко секретара већа или другог судијског помоћника, обављају припремне радње, које се односе на утврђивање да ли новопримљени предмет улази у Програм решавања старих предмета и захтева приоритетно поступање, као и да ли су испуњене све процесне претпоставке за одлучивање, како би се избегла ситуација да предмет стоји неколико месеци у већу и да се тек када предмет дође на ред за већање, утврди да предмет треба да се врати првостепеном суду ради допуне поступка, или да је предмет погрешно додељен у рад судији, а да треба да се пресигнира другом судији у рад и слично.

Посебно хитно поступање очекује се у најстаријим предметима, који су у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну или се суд огласио ненадлежним), у року од 60 дана од поновног пријема предмета у Апелациони суд.

У старим предметима у којима су отворене расправе и претреси, потребно је да се расправе и претреси заказују у интервалима, не дужим од 30 дана.

Све судије су дужне да, у року од 5 дана од дана истека сваког од рокова утврђених овим Програмом, председнику суда и председницима поткомисија доставе извештаје о предметима којима су задужени и који су требали да буду решени у том року а нису, са образложењем због чега предмет још увек није решен, као и очекивани датум његовог решавања.

Након достављања предметних извештаја судија, председник комисије за спровођење Програма, доставља председнику суда извештај о ефикасности предузетих активности, ради предузимања мера за решавање предмета, које су у ингеренцији председника суда, а које су предвиђене чланом 12. Судског пословника.

 

VI

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Председници судских одељења, у сарадњи са председником Комисије и председницима поткомисија за спровођење Програма, дужни су да прате спровођење Програма и да по потреби одржавају састанак свих судија из тог одељења, на коме ће разматрати извештаје о старим прдметима сваког судије понаособ. На састанку се утврђују и активности које је неопходно предузети за смањење броја старих предмета, а записник са састанка доставља се председнику суда.

Председници судских већа дужни су да прате извршење мера предвиђених Програмом у свом већу, а о спорним питањима и проблемима обавештавају председника Комисије и председника Поткомисије за спровођење Програма, председника судског одељења и председника суда. 

Ради праћења реализације Програма, Статистичар - аналитичар дужан је да сваког месеца прати, а сачињава извештај о предметима обухваћеним овим Програмом на крају сваког тромесечја, о броју решених предмета и нерешених предмета по групама предвиђеним овим Програмом, као и да наведени извештај о реализацији Програма решавања старих предмета сачини на шестомесечном и годишњем нивоу за 2023. годину, са изјашњењима судија о наведеним предметима.

Статистичар - аналитичар је дужан да на крају извештајног периода, за који се прати реализација овог програма, сачини извештај о времену потребном за решавање предмета према индикаторима одређеним смерницама Европске Уније.

Председник суда прати и надзире месечно спровођење Програма ради његове евентуалне измене или допуне.

 

 

VII

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

У оквиру овог Програма ће се пратити и предмети примљени у суд након ступања на снагу овог Програма, и то посебно предмети из прве и осме групе, као и други предмети који се према Судском пословнику одређују као стари предмети.

На крају сваког месечног извештаја ће се утврдити број нових предмета који буду достављени овом суду ради одлучивања по жалби, а који улазе у категорију старих предмета означених у првој, другој, трећој и четвртој групи старих предмета, као и осмој групи старих предмета под тачком 1, 2, 3 и 4. и њихово решавање ће се спроводити и пратити у складу са овим Програмом.

На крају сваког шестомесечног извештаја, посебно ће се утврдити број нових предмета који по основу датума доставе предмета по жалби другостепеном суду, у складу са одредбама ЗКП-а и ЗПП-а, улазе у категорију старих предмета и њихово решавање ће се спроводити и пратити у складу са овим Програмом.  У кривичној материји, редовно ће се пратити поступање по притворским предметима.

Једном месечно ће се одржавати седнице судских одељења, на којима ће се разматрати рад одељења, поступање по старим предметима, расправљати о спорним правним питањима и усвајати правна схватања одељења, која ће допринети бржем решавању старих предмета.

 

VIII

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах.

Комисије за спровођење Програма надзираће реализацију овог Програма, и о спровођењу ће редовно обавештавати председника суда, који је одговоран за благовремен и законит рад суда, а у оквиру тога и за реализацију Програма решавања старих предмета.

ПРЕДСЕДНИК  СУДА
СУДИЈА
Душко Миленковић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje