Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Број Кр 242/10
Дана 17.09.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела насилничког понашања на спортској приредби из члана 20 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, решавајући о сукобу надлежности између Вишег суда у Београду и Првог основног суда у Београду, у седници већа одржаној дана 17.09.2010. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог Првог основног суда у Београду за решавање сукоба надлежности К. бр. 5915/2010 од 20.07.2010. године, као недозвољен.


О б р а з л о ж е њ е

Виши суд у Београду се решењем Кв. бр. 2589/10 од 12.05.2010. године огласио стварно ненадлежним за вођење поступка у овом кривичном предмету и одредио да је за вођење овог поступка стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду.

Први основни суд у Београду је изазвао сукоб надлежности сматрајући да је за поступање у овом кривичном предмету надлежан Виши суд у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета, па је нашао:

За поступање у овом кривичном предмету стварно и месно надлежан је Први основни суд у Београду.

Наиме, Први основни суд у Београду је дана 22.04.2010. године списе предмета доставио Вишем јавном тужилаштву у Београду сматрајући да је за поступање надлежан Виши суд у Београду, након чега је Виши суд у Београду решењем Кв.бр. 2589/10 од 12.05.2010. године одредио да је за поступање надлежан Први основни суд у Београду, а на које решење није изјављена жалба.

Према томе, приликом подношења предметног захтева за решавање сукоба надлежности, Први основни суд у Београду није имао у виду да је правноснажним решењем Вишег суда у Београду одређено да је у конкретном случају за поступање у овом кривичном предмету надлежан управо Први основни суд у Београду, у вези са чињеницом да се ради о скраћеном поступку, а због чега је исти као нижи суд дужан да надлежност прихвати и због чега је наведени предлог за решавање сукоба надлежности недозвољен.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 у вези са одредбом члана 440 став 1 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.


Записничар, Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje